TITLUL VI Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 - forma actualizata PARTEA I

TITLUL VI Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 - forma actualizata PARTEA I.

Text actualizat, avandu-se in vedere modificarile intervenite prin:
- Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 296/2000 
- Legea nr. 161/2003

TITLUL VI
Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   Art. 1.- Prezentul titlu reglementeaza regimul juridic al garantiilor reale mobiliare, destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii civile sau comerciale nascute din orice contract incheiat intre persoane fizice sau juridice.
Art. 2.- De asemenea, sunt supuse prevederilor prezentului titlu, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, urmatoarele acte juridice:
a) toate cesiunile drepturilor de creanta;*
b) vanzarile conditionate, precum si orice alte acte juridice, indiferent de forma sau de denumirea lor, destinate sa garanteze indeplinirea unei obligatii cu un bun, asa cum este definit la art. 6 din prezentul titlu;
c) toate formele de inchiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an, avand ca obiect bunurile prevazute la art. 6 din prezentul titlu;*
d) contractele de consignatie care au ca obiect bunuri prevazute la art. 6 din prezentul titlu, daca valoarea bunului care urmeaza a fi vandut, stabilita in contractul de consignatie, este mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro;
e) warantele si recipisele de depozit.
__________
* Literele a) si c) au fost modificate prin art. X pct. 1 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 3.- Dispozitiile prezentului titlu referitoare la ordinea de prioritate si la publicitatea garantiilor reale mobiliare sunt aplicabile si amanetului, astfel cum este reglementat in art. 1685-1696 din Codul civil.
Art. 4.- (1) In cuprinsul prezentului titlu urmatorii termeni au sensurile mentionate mai jos:
a) debitor - persoana obligata sa aduca la indeplinire obligatia garantata printr-o garantie reala mobiliara. In cuprinsul prezentului titlu referirile la calitatea de "debitor" includ, de asemenea, locatarul unui contract de inchiriere sau utilizatorul unui contract de leasing, incheiate pentru o perioada mai mare de un an, cedentul unui drept de creanta, consignatarul unor bunuri si debitorul din cadrul actelor juridice prevazute la art. 2 lit. b). Daca legea sau contractul nu dispune altfel, prin debitor, in sensul prezentului titlu, se intelege si proprietarul bunului cu care s-a garantat indeplinirea unei obligatii, atunci cand proprietarul nu este tinut sa aduca la indeplinire obligatia garantata;
b) creditor - persoana in favoarea careia s-a constituit garantia reala. In cuprinsul acestui titlu, referirile la calitatea de creditor includ, de asemenea, si locatorul dintr-un contract de inchiriere sau locatorul ori finantatorul unui contract de leasing incheiat pentru o perioada mai mare de un an, cesionarul unui drept de creanta, consignantul si cel in favoarea caruia a fost constituita o garantie printr-un act juridic mentionat la art. 2 lit. b);
c) cont de depozit - depozit pe termen, depozit de economii, la vedere, carnete de economii si alte conturi similare deschise la o banca;
d) inchirierea, inclusiv orice leasing, pentru un termen mai mare de un an include:
-inchirierea, inclusiv orice leasing, pe o perioada nedeterminata;
-inchirierea de bunuri, inclusiv orice forma de leasing, pe o durata initiala de un an sau mai putin, daca locatarul sau utilizatorul, cu acordul locatorului sau al finantatorului, detine bunul in mod continuu pe o durata mai mare de un an, calculata de la predarea bunului. Totusi contractul de inchiriere nu se considera mai mare de un an decat la implinirea acestei durate;
-inchirierea de bunuri, inclusiv orice forma de leasing, pentru o perioada de un an sau mai scurta, pentru care contractul prevede ca poate fi reinnoit pentru una sau mai multe perioade.
(2) Cu toate acestea, dispozitiile alin. (1) lit. d) nu se aplica inchirierii de bunuri de catre locatorul sau finantatorul care nu are ca obiect de activitate inchirierea de bunuri sau darea de bunuri in leasing, precum si inchirierii de bunuri mobile accesorii unui imobil, necesare pentru buna folosire a acestuia.
Art. 5.- Aplicarea dispozitiilor prezentului titlu nu este afectata de faptul ca creanta cu care se garanteaza este ea insasi garantata printr-un act juridic care nu cade sub incidenta acestui titlu.
Art. 6.- (1) Se considera cuprinse in domeniul de aplicare al prezentului titlu toate bunurile mobile, corporale sau necorporale.
(2) De asemenea, cade sub incidenta prezentului titlu orice bun mobil corporal sau bun mobil care este accesoriu al altui bun imobil, dar care poate fi inlaturat sau extras din acesta, cu exceptia cladirilor si a materialelor de constructii, chiar daca partile au denumit contractul respectiv ipoteca.
(3) Prin cladiri se intelege inaltarea unei structuri, deschiderea unei mine sau inceperea unei lucrari executate la suprafata sau in subteran. Expresia materiale de constructii inseamna acele materiale care se incorporeaza intr-o cladire si include bunurile atasate unei cladiri in asa fel incat sa nu poata fi desprinse decat numai prin producerea unor daune cu o valoare mai mare decat a materialelor obtinute prin inlaturare.
(4) Prezentul titlu se aplica si bunurilor prevazute la art. 467 si art. 468 din Codul civil.
(5) Intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele bunuri:
a) stocul de bunuri fungibile si nefungibile;
b) soldurile creditoare ale conturilor de depozit, depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la institutii bancare sau financiare;
c) certificatele de depozit, conosamentele si altele similare;
d) actiunile si partile sociale din societatile pe actiuni si cu raspundere limitata;
e) drepturile de exploatare ale resurselor naturale si de operare de servicii publice, in conditiile prevazute de lege;
f) drepturile rezultand din inventii, marci de fabrica si alte drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau comerciala;
g) drepturile de creanta garantate;*
h) instrumentele negociabile;*
i) universalitatea bunurilor mobile ale debitorului, care poate ingloba inventarul bunurilor circulante si bunurile viitoare;
j) padurea, recolta agricola, mineralele si hidrocarburile ce urmeaza a fi extrase sau care au fost extrase;
k) polite de asigurare;
l) dreptul obtinut din inchirierea sau arendarea unor bunuri imobiliare;
m) echipamentele, instalatiile, masinile agricole sau altele asemenea;
n) Abrogat.*
o) orice drept, exclusiv sau nu, de a tranzactiona cu bunuri mobile sau de a asigura servicii, care poate fi cedat de catre titular, indiferent daca cedarea este supusa unor restrictii sau daca necesita consimtamantul constituitorului sau autorizarea altei persoane;
p) bunurile mobile inchiriate sau care fac obiectul unei operatiuni de leasing, pe o durata mai mare de un an;
q) orice alte asemenea bunuri.
__________
*Literele g) si h) au fost modificate prin art. X pct. 2 din Legea nr. 161/2003.
-Litera n) de la alin. (5) a fost abrogata prin art. X pct. 3 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 7.- In sensul prezentului titlu, prin bun afectat garantiei se intelege: toate bunurile prevazute la art. 6, precum si produsele acestora, potrivit art. 12.
Art. 8.- Acest titlu nu se va aplica:
a) cesiunii drepturilor succesorale si cesiunii drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;
b) privilegiilor, dreptului de retentie, cu exceptia gradului lor de prioritate fata de o garantie reala, potrivit dispozitiilor prevazute la cap. III si IV.
Art. 9.- (1) Garantia reala care se reglementeaza prin acest titlu constituie un drept real care are ca finalitate garantarea indeplinirii oricarei obligatii.
(2) Garantia reala acorda creditorului garantat dreptul de a-si satisface creanta cu bunul afectat garantiei inaintea oricarui creditor negarantat si inaintea altor creditori ale caror garantii reale sau drepturi asupra bunului afectat garantiei au un grad de prioritate inferior, potrivit dispozitiilor cuprinse in cap. III.
(3) Garantia reala reglementata prin prezentul titlu se poate constitui cu sau fara deposedarea celui ce constituie garantia de bunul afectat garantiei.
Art. 10.- (1) Orice tip de obligatie de a da, a face sau a nu face este susceptibila sa fie garantata cu garantia reala reglementata prin acest titlu, inclusiv obligatiile viitoare, sub conditie, divizibile sau determinabile.*
(2) Garantia reala acopera in toata intinderea sa obligatia garantata. Daca partile nu decid altfel, obligatia garantata include dobanzile acumulate si neplatite privind obligatia principala si cheltuielile suportate de creditor cu luarea in posesie si vanzarea bunului afectat garantiei dupa neindeplinirea obligatiei de catre debitor. De asemenea, daca partile nu decid altfel, iar bunul afectat garantiei se afla in posesia partii garantate, cheltuielile rezonabile inclusiv costul asigurarii si plata oricaror alte taxe suportate pentru obtinerea si mentinerea posesiei bunului afectat garantiei si pastrarea acestuia in bune conditii, cad in sarcina debitorului, fiind, de asemenea, garantate prin bunul afectat garantiei.
(3) Garantia reala poate sa aiba ca obiect un bun mobil individualizat sau determinat generic ori o universalitate de bunuri mobile. In cazul in care bunul afectat garantiei consta intr-o universalitate de bunuri mobile, inclusiv un fond de comert, continutul si caracteristicile acestuia vor fi determinate de parti pana la data constituirii garantiei reale. In acest caz nu este necesar ca partile care compun bunurile afectate garantiei sa se afle intr-o stare de interdependenta functionala.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 4 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 11.- (1) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia, garantia reala ii da creditorului garantat dreptul de a intra in posesie sau de a retine bunul afectat garantiei si dreptul de a-l vinde pentru a-si obtine plata obligatiei garantate.
(2) Garantia reala acorda creditorului garantat si urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a inspecta bunul afectat garantiei in timpul programului de lucru al debitorului, astfel incat sa nu afecteze activitatea acestuia;
b) dreptul de a considera ca obligatia garantata a devenit exigibila si de a trece la urmarirea silita, in conditiile prezentului titlu, in cazul in care constata lipsa unei intretineri corespunzatoare a bunului afectat garantiei sau alte fapte de natura sa ingreuneze sau sa faca imposibila urmarirea silita, astfel cum sunt determinate prin contractul de garantie. Creditorul isi poate exercita acest drept numai daca are temeiuri comercial rezonabile de a crede ca bunul afectat garantiei a fost sau este pe cale de a fi pus in pericol sau exista posibilitatea ca plata sa fie pe cale de a fi impiedicata.
Art. 12.- (1) Potrivit prevederilor prezentului titlu, prin produsele obtinute in urma valorificarii bunului afectat garantiei se intelege orice bun primit de debitor in urma vanzarii, schimbului, fructele si productele, precum si sumele incasate din asigurare sau alta forma de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare.
(2) Valoarea indemnizatiei de asigurare asupra bunului afectat garantiei reprezinta rezultatul valorificarii bunului afectat garantiei atata timp cat suma ce trebuie platita este datorata oricarei parti din contractul de garantie sau imputernicitului acesteia.

CAPITOLUL II
Constituirea de garantii reale mobiliare

   Art. 13.- (1) Garantia reala mobiliara se constituie numai pe baza unui contract de garantie.
(2) Garantia reala asupra valorilor mobiliare se va constitui, de asemenea, prin indisponibilizarea acestor valori conform regulilor pietei pe care sunt tranzactionate sau in baza conventiei partilor in ceea ce priveste valorile mobiliare necotate pe o piata autorizata.
(3) Garantia reala asupra valorilor mobiliare poate fi constituita, dupa caz, si prin andosarea valorilor respective potrivit regulilor care le reglementeaza.
Art. 14.- (1) Contractul de garantie reala este contractul in baza caruia se constituie o garantie reala in bunuri sau drepturi in beneficiul unui anumit creditor.
(2) Contractul de garantie se incheie in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata si trebuie semnat de catre debitor. Prin inscris sub semnatura privata se intelege orice mod de comunicare care pastreaza inregistrata informatia pe care o contine si care poate fi reprodusa intr-o forma tangibila si care nu poate fi schimbata in mod unilateral.
Art. 15.- Contractul de garantie reala va indica valoarea maxima a obligatiei garantate.*
__________
*Articolul a fost modificat prin art. X pct. 5 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 16.- (1) Contractul de garantie reala trebuie sa contina o descriere a bunului afectat garantiei. Cu toate acestea, bunul afectat garantiei poate fi descris prin gen, obiect cu obiect sau prin formula generica toate bunurile mobile prezente si viitoare. Toate bunurile mobile reprezinta o descriere suficienta. Daca insa bunul afectat garantiei consta intr-o suma de bani depusa intr-un cont bancar, respectivul cont trebuie individualizat in mod distinct.
(2) De asemenea, contractul de garantie poate sa prevada dreptul creditorului de a culege, in contul creantei, fructele si/sau produsele bunului afectat garantiei, fiind, in acest caz, obligatorie stipularea conditiilor si a proportiei in care urmeaza a se reduce obligatia garantata.
(3) Contractul de garantie reala poate sa prevada garantarea efectuarii de plati in avans. Avans inseamna acordarea unor sume, credite sau alte valori, care include si obligatia debitorului de a plati dobanzi, costurile ocazionate de obtinerea creditului, precum si alte taxe platibile de catre debitor in legatura cu avansul sau cu executarea silita a garantiei reale cu care s-a garantat avansul. Avans viitor inseamna o plata care decurge sau nu dintr-o obligatie si include avansurile si cheltuielile rezonabile ocazionate de acestea, precum si cheltuielile facute pentru protectia, intretinerea, pastrarea sau repararea bunului afectat garantiei.
Art. 17.- Contractul de garantie reala este titlu executoriu.
Art. 18.- (1) Contractul de garantie se poate referi la o garantie reala asupra unor bunuri viitoare. O astfel de garantie reala produce efecte in momentul cand debitorul obtine proprietatea asupra bunurilor care raspund descrierii stabilite in contract.
(2) Gradul de prioritate asupra bunurilor viitoare fata de terti se stabileste din momentul indeplinirii formalitatilor de publicitate privind garantia reala in cauza, potrivit regulilor cerute pentru stabilirea prioritatilor, prevazute la cap. III, chiar daca acest moment ar putea aparea inainte ca debitorul sa obtina un drept asupra bunului afectat garantiei.
Art. 19.- In sensul prezentului titlu, orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, poate fi parte in contractul de garantie al unei obligatii pentru orice fel de tranzactie.
Art. 20.- (1) Contractul de garantie poate sa prevada ca bunul sa garanteze indeplinirea unor obligatii viitoare. O astfel de garantie reala se naste atunci cand partea garantata transfera fondurile care dau nastere datoriei, indeplinind astfel conditia ceruta pentru existenta obligatiei garantate principale.
(2) Fata de terti prioritatea garantiei reale care garanteaza obligatii viitoare incepe din momentul indeplinirii formalitatilor de publicitate a garantiei reale, potrivit cerintelor prevazute la cap. III. Aceasta ordine de prioritate se pastreaza chiar daca ea se stabileste inainte ca transferul fondurilor sau alte obligatii cerute de existenta obligatiei garantate principale sa fi fost realizate:
Art. 21.- (1) Pe durata contractului de garantie debitorul poate administra sau dispune in orice mod de bunul afectat garantiei si de produsele acestuia, inclusiv prin inchiriere, constituirea altei garantii sau vanzare.
(2) De asemenea, bunul afectat garantiei poate fi pus sub sechestru in favoarea unui creditor, in temeiul procedurii de executare judecatoreasca.
(3) Actele de dispozitie asupra bunului afectat garantiei sunt valabile chiar daca cel care a dobandit bunul are cunostinta de prevederea contractuala din contractul de garantie care interzice transferul sau care declara transferul ca fiind echivalent cu neindeplinirea obligatiei.
Art. 22.- (1) Clauzele unei garantii reale nu pot impune obligatii de plata anticipata si imediata la cerere, partiala sau totala, a acelei obligatii principale garantate, nici sa reclame prin acestea orice altfel de plata sau datorie debitorului, in cazul in care debitorul constituie o a doua garantie reala pe acelasi bun; astfel de clauze vor fi nule de drept, in afara cazului in care creditorul are motive obiective sa creada ca bunul afectat garantiei a fost sau este pe cale de a fi pus in pericol ori perspectiva platii a fost sau este pe cale de a fi impiedicata.
(2) Orice intelegere care interzice cesiunea de creante sau o conditioneaza numai de acordul debitorului cedat ori o considera ca neindeplinire a obligatiei este lovita de nulitate.
Art. 23.- (1) Potrivit prezentului titlu, garantia reala isi mentine existenta si validitatea pe bunul sau dreptul afectat garantiei potrivit art. 38, cu exceptia cazului in care creditorul, expres sau implicit, consimte sa urmareasca numai produsele bunului initial.
(2) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia si dispune de bunul sau de dreptul afectat garantiei, creditorul are posibilitatea de a-si exercita dreptul asupra bunului afectat garantiei, care se gaseste in posesia unui tert, sau asupra produselor rezultate din acesta ori asupra ambelor.
(3) Cand un creditor executa o garantie reala atat asupra bunului afectat garantiei, cat si asupra produselor acestuia, suma garantata prin bunul originar si produsele acestuia se limiteaza la valoarea de piata pe care bunul afectat garantiei o are in momentul executarii.
Art. 24.- (1) Orice bun care inlocuieste bunul constituit ca garantie sau bunul in care a trecut valoarea bunului afectat garantiei se presupune a fi produs al bunului initial, cu exceptia cazului in care debitorul va face dovada contrarie.*
(2) Bunul constituit ca garantie mobiliara va continua sa fie considerat ca atare, chiar daca a devenit accesoriu al unui bun imobil conform art. 6. In acelasi mod aceasta dispozitie se va aplica produselor bunului cu care s-a garantat.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 6 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 25.- Bunurile reprezentate printr-un titlu, inclusiv certificatele de depozit sau conosamentele, pot face obiectul unei garantii reale numai prin constituirea acesteia asupra titlului care le reprezinta, potrivit dispozitiilor acestui titlu.
Art. 26.- (1) Cand garantia reala cuprinde toate bunurile debitorului sau numai bunurile de un anumit fel ale acestuia, debitorul poate cere, oricand, o confirmare din partea creditorului cu privire la valoarea obligatiei care a ramas a fi garantata sau o lista amanuntita a bunurilor afectate garantiei. In acest scop, debitorul va da creditorului o lista cuprinzand evaluarea estimativa a bunurilor afectate garantiei, spre a fi confirmata de acesta.*
(2) In termen de 30 de zile creditorul va trebui sa raspunda debitorului. In caz contrar, se va considera ca a consimtit tacit, devenind valida declaratia estimativa a debitorului.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 7 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 27.- (1) Garantia reala inceteaza o data cu indeplinirea obligatiei garantate, in afara de cazul in care partile au cazut de acord, prin contract, ca garantia reala acopera si obligatii viitoare, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
(2) De asemenea, garantia reala poate inceta:
a) printr-un act liberator din partea creditorului, care sa specifice incetarea in tot sau in parte a obligatiei garantate;
b) prin hotarare judecatoreasca.
(3) In termen de 40 de zile de la stingerea garantiei reale creditorul trebuie sa inscrie o notificare la arhiva privind stingerea garantiei reale. Arhiva va introduce in rubrica corespunzatoare o mentiune privind stingerea obligatiei garantate. Regulamentul de aplicare a prezentului titlu va trebui sa prevada forma si continutul acestei notificari, precum si modul de inscriere a acesteia la arhiva.
(4) Dupa indeplinirea obligatiei garantate creditorul garantat va trebui, la cererea debitorului, sa restituie imediat posesia bunului afectat garantiei in cazul in care anterior intrase in posesia acestuia.
(5) Nerespectarea prevederilor stabilite la alin. (3) si (4) poate atrage obligarea creditorului la plata catre debitor a unor despagubiri in cuantum reprezentand cel putin echivalentul in lei al sumei de 200 euro.

CAPITOLUL III
Publicitatea si ordinea de preferinta a garantiilor reale

   Art. 28.- Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor supuse dispozitiilor prezentului titlu au rangul de prioritate stabilit in momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una dintre metodele prevazute in acest capitol.*
__________
*Articolul a fost modificat prin art. X pct. 8 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 29.- (1) Garantiile reale si sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad sub incidenta prezentului titlu, indeplinesc conditia de publicitate din momentul inscrierii avizului de garantie reala la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita in continuare arhiva.
(2) Inscrierea la arhiva nu confera validitate unei garantii reale lovite de nulitate.
(3) Prin inscrierea garantiei reale creditorii pentru care se inscrie ulterior o garantie reala asupra aceluiasi bun sunt prezumati ca au cunostinta despre existenta garantiei reale, proba contrarie nefiind admisibila.
Art. 30.- (1) Fac exceptie, de la prevederile art. 29 urmatoarele:
a) garantia reala, daca obligatia garantata in momentul incheierii contractului de garantie asupra unor bunuri mobile corporale nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 300 euro, a carei publicitate se poate face fie prin luarea in posesie a bunului afectat garantiei, fie prin inscrierea unui aviz de garantie la arhiva;
b) garantia reala sau sarcina constituita pe sume de bani, valori mobiliare sau titluri reprezentand bunuri, inclusiv certificate de depozit si conosamente negociabile, precum si cecuri si bilete la ordin, a carei publicitate se poate face numai prin posesia asupra instrumentului sau prin andosarea acestuia, daca transferul instrumentului in cauza necesita posesia sau andosarea. Inscrierea la arhiva nu este o metoda valida de publicitate in aceste cazuri;
c) garantia reala sau sarcina reala pe valori mobiliare care, potrivit regulilor pietei de valori mobiliare, pot fi transferate prin simpla inregistrare in registrele care deservesc piata pe care sunt vandute va fi considerata ca fiind facuta publica din acest moment; inscrierea la arhiva nu este o metoda valida de publicitate in aceste cazuri;
d) garantia reala sau sarcina constituita asupra vapoarelor sau avioanelor trebuie facuta publica prin inregistrarea unui formular de aviz de garantie reala in registrul in care se afla inregistrat titlul de proprietate asupra acestora. Registrul va trebui sa evidentieze garantia reala la rubrica in care se afla inscris titlul de proprietate asupra bunului.
(2) Posesia bunului afectat garantiei prevazute la alin. (1) lit. a) si b) trebuie sa fie publica. Posesia este publica daca poate fi usor cunoscuta de catre terti. Daca bunul afectat garantiei se afla, in posesia legitima si sub controlul creditorului sau al reprezentantului sau, dar fata de terti se creeaza aparenta ca posesia apartine debitorului, posesia creditorului nu constituie posesie publica.
Art. 31.- In cazul bunurilor date in consignatie, care cad sub incidenta prezentului titlu, consignatarul este responsabil pentru inscrierea la arhiva a unui formular de aviz de garantie reala privind bunurile in cauza. In cazul in care consignatarul nu isi indeplineste aceasta obligatie, iar consignantului i se produc daune din aceasta cauza, consignatarul ramane raspunzator pentru plata unor despagubiri in cuantum reprezentand cel putin echivalentul in lei al sumei de 200 euro.
Art. 32.- Intre o garantie reala asupra stocurilor de marfuri, inclusiv asupra stocurilor viitoare, si o garantie asupra unor bunuri ale inventarului in cauza, individualizate generic, are prioritate garantia care a fost inscrisa prima.
Art. 33.- Fac exceptie de la regula generala de stabilire a ordinii de prioritate prevazute la art. 28 urmatoarele:
a) garantia reala constituita in favoarea vanzatorului bunului sau a creditorului al carui imprumut a facut posibila cumpararea bunului. Aceasta are prioritate asupra unei garantii reale anterioare sau asupra altei sarcini, daca, inainte ca debitorul sa obtina posesia bunului afectat garantiei, s-a inscris avizul de garantie reala la arhiva, iar vanzatorul sau creditorul il instiinteaza pe creditorul garantat anterior despre vanzare si despre inscrierea garantiei;
b) garantia reala asupra recoltei sau asupra produselor ce se vor obtine din valorificarea acesteia, constituita in scopul obtinerii de catre debitor a fondurilor necesare pentru a o produce sau constituita in perioada de crestere a plantelor ori in cursul unei perioade de 6 luni inainte de recoltare. Aceasta are prioritate, asupra oricarei alte garantii reale sau sarcini din momentul inscrierii la arhiva;
c) garantia reala constituita pe pasari, bovine, cabaline, ovine, porcine si peste sau pe produsele lor, constituita in scopul asigurarii fondurilor care sa ii permita debitorului sa achizitioneze nutreturi, medicamente sau hormoni, necesare pentru hrana sau tratarea animalelor ori a pestelui. Aceasta are prioritate asupra oricarei alte garantii reale sau sarcini constituite pe acelasi bun ori pe utilitatile lui, alta decat garantia reala data vanzatorului de nutreturi, medicamente sau hormoni.
Art. 34.- In cazurile in care rezulta produse, iar descrierea bunului inscris initial la arhiva nu este suficient de cuprinzatoare pentru a acoperi tipul de produse rezultate, gradul de prioritate stabilit prin inscrierea la arhiva se intinde asupra tuturor produselor, daca in termen de 15 zile de la obtinerea acestora creditorul isi manifesta interesul fata de ele prin modificarea formularului de aviz de garantie care sa le descrie. Cerinta modificarii formularului de aviz si a reinscrierii lui nu opereaza in situatiile in care produsele constau in sume de bani, cecuri sau conturi de depozit la o banca ori la o alta institutie similara.
Art. 35.- (1) Cand arhiva inscrie o garantie reala mobiliara pe bunuri atasate unui teren, avizul de garantie reala va trebui sa mentioneze descrierea, adresa si inregistrarea in documentele de publicitate imobiliara.
(2) Ipoteca ce se intinde asupra tuturor amelioratiunilor ulterioare constituirii ei, potrivit art. 1777 din Codul civil, va asigura preferinta fata de creditorii care au constituit o garantie mobiliara asupra acestor amelioratiuni, numai daca ipoteca asupra amelioratiunilor a fost inscrisa la arhiva, chiar daca ipoteca a fost inregistrata in registrele de publicitate imobiliara.
Art. 36.- (1) Orice creditor care, fara a fi parte intr-un contract de garantie, are un privilegiu prin simplul efect al legii, inclusiv privilegiul statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale pentru creantele provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezinta venituri publice ce le sunt datorate, are prioritate asupra garantiei reale a creditorului asupra bunului in cauza numai in momentul in care privilegiul indeplineste conditia de publicitate prin inscrierea acestuia la arhiva sau prin posesia bunului.*
(2) Cu toate acestea privilegiul depozitarului pentru cheltuielile efectuate cu depozitarea bunului are prioritate fata de garantia reala asupra aceluiasi bun din momentul in care privilegiul a fost inscris la arhiva. Avizul pentru inscrierea acestui privilegiu trebuie sa indice certificatul de depozit care reprezinta bunurile. Prin regulamentul de aplicare a prezentului titlu se vor prevedea tipul de formular si modul de completare a acestuia.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 9 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 37.- Creditorul care a obtinut prin hotarare judecatoreasca dreptul de executare silita asupra unui bun mobil are prioritate fata de creditorii care detin garantii reale asupra acelui bun numai din momentul in care acesta a implinit formalitatile de publicitate prevazute la art. 28.
Art. 38.- (1) In cazul in care pretul de achizitie al unui bun nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro, garantia reala nu este opozabila celui care a cumparat bunul afectat garantiei in cadrul unei vanzari publice, chiar daca garantia reala este inscrisa, iar cumparatorul are cunostinta de existenta acesteia.
(2) Orice garantie reala inscrisa anterior la arhiva va fi opozabila cumparatorului, daca pretul de achizitie al bunului depaseste echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro. Debitorul este obligat sa transmita cumparatorului un inscris eliberat de arhiva prin care se atesta existenta tuturor garantiilor reale ori a sarcinilor asupra bunului sau un alt inscris de la fiecare detinator de garantii reale sau sarcini care sa declare ca bunurile sunt libere de orice sarcina.
(3) Neindeplinirea de catre debitor a obligatiei prevazute la alin. (2) atrage raspunderea acestuia pentru orice dauna cauzata creditorului garantat, in cuantum reprezentand cel putin echivalentul in lei al sumei de 500 euro.
Art. 39.- (1) Daca bunul afectat garantiei se gaseste in posesiunea creditorului sau a unui tert care il reprezinta, acestia au drepturile si obligatiile prevazute de Codul civil privind depozitul voluntar.
(2) Creditorul va percepe fructele sau dobanzile bunului afectat garantiei in contul debitorului.
(3) In lipsa unei stipulatii contrare, fructele si dobanzile percepute se imputa mai intai asupra cheltuielilor normale de conservare a bunului, apoi asupra dobanzilor si, in final, asupra cuantumului obligatiei garantate, pentru a reduce nivelul acesteia.
Art. 40.- Creditorul sau reprezentantul sau, care a intrat in posesia bunului afectat garantiei, este obligat sa il restituie proprietarului in momentul in care obligatia garantata a fost executata. Acesta raspunde pentru orice paguba datorata pierderii, deteriorarii, intarzierii nejustificate in restituirea bunului sau refuzului nejustificat de acceptare a platii obligatiei garantate:
Art. 41.- Daca debitorul are posesia bunului afectat garantiei, instrainarea acestuia, distrugerea sau degradarea datorate neglijentei ori deprecierea bunului datorata lipsei de diligenta, daca s-au cauzat daune creditorului, vor atrage raspunderea debitorului, urmand a plati despagubiri in cuantum reprezentand cel putin echivalentul in lei al sumei de 500 euro.
Art. 42.- In afara drepturilor si obligatiilor stabilite prin contractul de garantie, posesorul bunului afectat garantiei are urmatoarele obligatii:
a) de a intretine bunul afectat garantiei si de a-l folosi ca un bun proprietar;
b) de a tine, daca este cazul, o evidenta contabila clara a bunului afectat garantiei si, dupa caz, a produselor acestuia, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 43.- Orice garantie reala este transmisibila prin cesiune. Dovada cesiunii se poate face chiar printr-un inscris sub semnatura privata.
Art. 44.- Inscrierea unui aviz de garantie reala este valabila pentru o perioada de 5 ani. Creditorul poate reinnoi inscrierea inainte de expirarea acesteia, pentru o perioada de inca 5 ani sau pentru o alta perioada. Daca inscrierea nu este reinnoita, arhiva poate sterge orice inscriere din baza sa de date.

CAPITOLUL IV
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

   Art. 45.- Abrogat.*
__________
*Articolul a fost abrogat prin art. 34 din O.G.nr. 89/2000.

   Art. 46.- Abrogat.*
__________
*Articolul a fost abrogat prin art. 34 din O.G. nr. 89/2000.

   Art. 47.- Abrogat.*
__________
*Articolul a fost abrogat prin art. 34 din O.G. nr. 89/2000.

   Art. 48.- Abrogat.*
__________
*Articolul a fost abrogat prin art. 34 din O.G. nr. 89/2000.

   Art. 49.- (1) Arhiva va fi organizata intr-o baza de date unica, usor accesibila.
(2) Arhiva va inscrie avizele de garantii reale si alte mentiuni, fara a exercita controlul de legalitate sau de alta natura asupra acestora. Inscrierea avizelor de garantii, reale este o obligatie, iar personalul arhivei nu are dreptul si nici nu poate fi tinut sa ia masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in arhiva.
(3) Baza de date va reflecta corect numai informatiile introduse, pe care trebuie sa le tina la zi.
(4) Avizele de garantii reale vor fi indexate alfabetic, iar inscrierile vor putea fi cautate dupa numele debitorului si dupa numarul de serie in cazul autovehiculelor.
Art. 50.- Inscrierea unui aviz de garantie reala la arhiva nu va fi conditionata de prezentarea documentelor care sa ateste plata de impozite pe bunul grevat, pe imprumut acordat, ori a altor impozite de orice fel. De asemenea, arhivarea nu va fi conditionata nici de verificarea posesiunii bunurilor afectate garantiei.
Art. 51.- Abrogat.*
__________
*Articolul a fost abrogat prin art. 34 din O.G. nr. 89/2000.

   Art. 52.- Abrogat.*
__________
*Articolul a fost abrogat prin art. 34 din O.G. nr. 89/2000.

   Art. 53.- (1) Daca operatorul foloseste mai mult de un calculator ori daca agentii autorizati folosesc calculatoare separate pentru introducerea inscrierilor, diferitele baze de date care contin inscrieri vor fi conectate intr-o retea, astfel incat arhiva sa functioneze ca un sistem unic.
(2) Arhiva va folosi baze de date interconectate de un tip care sa permita oricarei persoane sa caute si sa inregistreze electronic din orice punct conectat la retea. In acest caz directorul arhivei va gestiona aceasta retea largita.
Art. 54.- (1) Arhiva va fi publica si va putea fi consultata pe durata orarului de functionare stabilit de Autoritatea de Supraveghere.
(2) Consultatiile vor fi gratuite - in cazul accesului nemijlocit - nelimitate si neconditionate. Arhiva poate asigura accesul publicului pentru a obtine si copia informatiile din arhive. Va putea fi permis si accesul de la distanta prin telefon, acces la Internet si prin alte metode prevazute de regulament, chiar in afara orarului de functionare.
Art. 55 - (1) Introducerea datelor in arhiva trebuie facuta pe formulare speciale, potrivit acestui titlu si regulamentului dat in aplicarea acestuia, care vor constitui documentul corespunzator pentru efectuarea inscrierilor la arhiva si care vor produce efecte fata de terti.
(2) Regulamentul elaborat pentru aplicarea prezentului titlu va stabili folosirea unor standarde tehnice de uz universal pentru programul bazei de date a arhivei.
Art. 56.- (1) Solicitantul care doreste sa inscrie un document pentru a-si face publica intentia de constituire a unei garantii reale va trebui sa prezinte sau sa trimita arhivei, prin orice mijloc, un formular de aviz de garantie reala completat potrivit cerintelor prevazute de regulament. Acest formular nu necesita certificari sau autentificari ale semnaturii, nici plata vreunei taxe.
(2) Inscrierea intentiei de a constitui garantia isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii.
(3) Daca se constituie garantia, aceasta va avea rangul de la data inscrierii intentiei.
Art. 57.- (1) Atunci cand orice persoana autorizata sa opereze arhiva primeste un formular, aceasta va trebui sa introduca in baza de date informatia din formular fie prin mijloace manuale, fie electronice.
(2) Baza de date va trebui sa cuprinda data, ora, minutul si secunda inregistrarii.*
__________
*Alineatul (2) a fost modificat prin art. X pct. 10 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 58.- In cel mult 24 de ore de la inscrierea avizului de garantie reala, fiecare creditor este obligat sa trimita o copie de pe acesta debitorului.
Art. 59.- (1) Avizul de garantie reala cuprinde: numele, domiciliul sau resedinta ori domiciliul ales al debitorului, numele, domiciliul sau resedinta ori domiciliul ales al creditorului, bunurile sau drepturile afectate garantiei, numarul/seria de inscriere a titlului privind bunul afectat garantiei, date despre imobilul principal, daca bunurile afectate garantiei sunt accesorii ale acestuia si daca obligatia garantata este conditionata, limita de timp pentru expirarea inscrierii - potrivit contractului de garantie - si, optional, valoarea maxima a obligatiei garantate.
(2) In caz de neconcordanta intre datele cuprinse in formularul de aviz de garantie reala si cele cuprinse in contractul de garantie, in raporturile dintre terti si in cele dintre parti si terti vor prevala cele prevazute in formularul de aviz de garantie reala.
Art. 60.- (1) In realizarea drepturilor si obligatiilor partilor fata de terti se considera ca acestea au ca domiciliu ales pe cel indicat in avizul de garantie reala. Toate notificarile trimise potrivit contractului de garantie la adresa mentionata in formularul de aviz de garantie vor fi valide si vor produce efecte.
(2) Oricare parte va putea modifica domiciliul, anuntand-o in mod concludent pe cealalta, dirijand modificarea catre domiciliul ales, indicat in formular, si prin instiintarea arhivei.

   Art. 61.- (1) Creditorii garantati vor cere operatorului sa se faca mentiune despre stingerea garantiei in arhiva in termen de cel mult 40 de zile de la data incetarii obligatiei garantate. Creditorul garantat care nu isi indeplineste aceasta obligatie ramane raspunzator de plata daunelor directe sau indirecte produse debitorului. In acest caz valoarea daunelor ce urmeaza a fi platite nu poate fi mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 500 euro.
(2) Prin regulamentul arhivei se vor stabili metodele de verificare care sa ateste ca mentiunea a fost solicitata intr-adevar de catre creditorul garantat, precum si pentru stergerea garantiei din baza de date.

CAPITOLUL V
Executarea garantiilor reale

   Art. 62.- (1) In cazul neindeplinirii obligatiei garantate, creditorul va putea sa aleaga intre a initia procedura de executare prevazuta de Codul de procedura civila sau a executa garantia reala potrivit prevederilor prezentului capitol.
(2) Daca nu se prevede altfel, dispozitiile prezentului capitol se aplica numai garantiilor reale asupra bunurilor cu care se garanteaza indeplinirea unei obligatii care cade sub incidenta prezentului titlu. Obligatia trebuie sa fie certa si exigibila.
Art. 63.- (1) In cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia, creditorul are dreptul de a-si satisface creanta cu bunul afectat garantiei. In acest scop, creditorul are dreptul sa ia in posesie, in mod pasnic, bunul afectat garantiei sau produsele rezultate din valorificarea acestuia, precum si titlurile si inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului, fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificare prealabila si fara a plati taxe sau vreun tarif.
(2) In exercitarea dreptului de a lua in posesie bunul creditorul nu poate tulbura ordinea publica, nici nu poate face uz de forta fizica sau de orice alt tip de intimidare asupra persoanei debitorului ori sa recurga la orice alt mijloc de a-l constrange pe debitor in momentul luarii in posesie.
(3) In timpul intrarii pasnice in posesia bunului, in nici un moment creditorul nu poate fi insotit de un functionar public sau politienesc.
(4) Pentru a putea lua in posesie bunul potrivit alin. (1)-(3), contractul de garantie trebuie sa includa urmatoarea formula, redactata cu caractere majuscule, avand dimensiunea de cel putin 12 puncte (0,5 cm): "IN CAZ DE NEEXECUTARE CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANTIEI".
Art. 64.- (1) Orice persoana care are posesia bunului afectat garantiei trebuie sa il predea, la solicitarea creditorului a carui obligatie a ajuns la scadenta si a carui garantie reala are un grad de prioritate mai mare potrivit prezentului titlu, astfel incat garantia sa poata fi executata potrivit procedurii stabilite prin prezentul titlu.
(2) Cu exceptia situatiei de mai sus, in timpul perioadei de executare a garantiei reale nici un alt creditor nu poate solicita luarea in posesie a bunului in cauza.
Art. 65.- Creditorul poate vinde orice bun afectat garantiei, chiar in cazul in care se afla in posesia debitorului. In astfel de situatie cumparatorul bunului are acelasi drept de a intra in posesie ca si creditorul garantat, in conditiile prezentului titlu.
Art. 66.- In orice moment, pana la vanzarea bunului de catre creditor, debitorul poate plati creditorului totalitatea sumei datorate, cu cheltuielile rezonabile facute pentru luarea in posesie si vanzarea bunului, stingand astfel datoria. Creditorul este obligat sa accepte plata, sa inceteze imediat orice masura de executare silita si sa restituie bunul catre debitor.
Art. 67.- Daca nu este posibila luarea in posesie a unui bun afectat garantiei in forma pasnica, creditorul garantat poate, prin intermediul executorului judecatoresc sau, dupa caz, al executorului bancar ori cu sprijinul oricarui alt organ de executare, sa intre in posesia bunului. Cererea creditorului va fi insotita de o copie certificata de pe inscriere la arhiva, o copie de pe contractul de garantie si de o descriere a bunului ce urmeaza a fi luat in posesie. La solicitarea organului de executare organele de politie sunt obligate sa acorde tot sprijinul pentru luarea in posesie a bunului.
Art. 68.- (1) In termen de 48 de ore de la primirea cererii organul de executare se va deplasa la locul unde se afla bunul afectat garantiei, va intra in posesia acestuia si il va preda imediat creditorului. Organul de executare va intocmi un proces-verbal, in doua exemplare, din care unul se va pastra la dosarul de executare, iar celalalt va fi inmanat debitorului, care va semna de primire. In cazul in care este necesara folosirea fortei, organul de executare este obligat sa revina in cursul aceleiasi zile, insotit de politie, pentru a intra in posesia bunului afectat garantiei.
(2) Creditorul va avansa cheltuielile si va suporta riscurile legate de transportarea si depozitarea bunurilor in cauza.*
__________
*Alineatul (2) a fost modificat prin art. X pct. 11 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 69.- (1) Partile pot cadea de acord, prin contractul de garantie, asupra modului de vanzare a bunurilor grevate, ca urmare a neindeplinirii obligatiei.
(2) In lipsa unui asemenea acord, creditorul trebuie sa vanda bunul afectat garantiei intr-o maniera comerciala rezonabila care sa asigure obtinerea celui mai bun pret. Metoda, maniera, locul si momentul vanzarii trebuie sa urmeze regulile comerciale adecvate, folosite de persoanele care vand bunuri similare in mod obisnuit pe piata respectiva.
(3) Regulile comerciale adecvate pot fi: vanzarea directa catre un tert, vanzarea prin licitatie facuta publica in ziar, vanzarea pe piete publice sau prin orice alt mod de vanzare rezonabil comercial pentru tipul de bunuri supuse vanzarii. Dintre diferitele metode de vanzare rezonabile comercial creditorul o va alege pe aceea care sa asigure obtinerea celui mai bun pret.
Art. 70.- (1) Cumparatorul ia in proprietate bunul afectat garantiei, liber de orice garantie reala existenta sau de sarcini asupra acestui bun.
(2) Titlurile sau inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului si contractul de garantie reala mobiliara, impreuna cu mentiunea stingerii garantiei la arhiva fac dovada dreptului de proprietate al cumparatorului sau, dupa caz, al creditorului care si-a adjudecat bunul.
Art. 71.- (1) Inainte de vanzare, sub sanctiunea nulitatii si a raspunderii pentru pagubele cauzate, creditorul trebuie sa faca o notificare a vanzarii catre debitor si catre ceilalti creditori care si-au inscris un aviz de garantie reala fata de acelasi debitor si cu privire la acelasi bun, precum si proprietarului bunului afectat garantiei, daca debitorul nu este proprietarul acestuia.
(2) Notificarea va fi comunicata persoanelor mentionate la alin. (1) la domiciliul lor, astfel incat sa fie primita cu cel putin 5 zile libere inainte de vanzare, si va indica locul, ziua si ora la care va avea loc vanzarea, precum si conditiile de vanzare.
(3) Notificarea se va face in orice mod care asigura dovada primirii ei.*
(4) Creditorul poate vinde bunul chiar inainte de notificare, in cazul bunurilor perisabile.
__________
*Alineatul (3) a fost modificat prin art. X pct. 12 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 72.- Creditorul trebuie sa inceapa si sa incheie procedura de executare a garantiei intr-un interval de timp rezonabil, in functie de tipul de bunuri si de regulile obisnuite practicate pe piata care asigura vanzarea la cel mai bun pret.
Art. 73.- Creditorul nu isi poate adjudeca bunul afectat garantiei in cadrul vanzarii initiate de el fara ca in prealabil sa fi dat posibilitatea tertilor de a participa la vanzare, in afara cazului in care partile au convenit altfel. Bunul adjudecat de catre creditor va fi liber de orice sarcini, cu exceptia celor inregistrate anterior inscrierii garantiei sale.
Art. 74.- In cazul in care rezultatele obtinute din valorificarea bunului ca urmare a executarii sunt insuficiente pentru a acoperi in intregime plata obligatiei garantate, debitorul ramane obligat pentru diferenta de plata. In acest caz creditorul isi va putea satisface diferenta de creanta ca simplu creditor chirografar.
Art. 75.- (1) In termen de 5 zile libere de la primirea notificarii, debitorul, creditorul sau proprietarul bunului, daca are un interes, poate face opozitie la vanzarea bunului la instanta competenta, potrivit Codului de procedura civila.*
(2) Instanta va solutiona opozitia in termen de 3 zile libere. Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs in termen de 3 zile libere de la comunicarea hotararii. Recursul nu suspenda executarea acestei hotarari.
(3) Instanta poate dispune incetarea executarii pornite de creditor, daca debitorul a platit potrivit art. 66, precum si restituirea bunului de catre debitor. Daca instanta constata ca vanzarea ar urma sa se faca cu incalcarea dispozitiilor art. 69 alin. (2) si (3), va stabili conditiile si regulile corespunzatoare si va incuviinta vanzarea.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 13 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 76.- (1) Cand creditorul are cunostinta de faptul ca debitorul nu este proprietarul bunului afectat garantiei, acesta trebuie sa remita proprietarului bunului afectat garantiei ceea ce mai ramane din bun in urma vanzarii.
(2) In cazul in care creditorul nu cunoaste aceasta imprejurare, acesta este exonerat de orice raspundere, daca a restituit debitorului ceea ce ramane din vanzarea bunului.
Art. 77.- (1) Partile pot conveni ca vanzarea bunului afectat garantiei sa aiba loc fara ca partea garantata sa ia bunul in posesie.
(2) In cadrul unei astfel de vanzari partile pot conveni ca debitorul sa ramana in posesia bunurilor in calitate de locatar. Dreptul debitorului va fi opozabil oricarui tert dobanditor al bunului.
Art. 78.- (1) Daca bunul afectat garantiei este vandut, creditorul va distribui rezultatele vanzarii in urmatoarea ordine:
a) plata cheltuielilor rezultate din mentinerea, conservarea, luarea in posesie si vanzarea bunului;
b) plata dobanzilor si a creantei garantate care are primul rang de prioritate, chiar daca aceasta nu a devenit exigibila.
(2) Orice suma ramasa dupa satisfacerea creditorului cu gradul de prioritate cel mai inalt va fi distribuita celorlalti creditori in ordinea de prioritate a fiecaruia, stabilita potrivit prevederilor cap. III, chiar daca creantele acestora nu au devenit exigibile. Numai dupa plata integrala a unui creditor se poate proceda la plata urmatorului.
(3) In termen de 3 zile de la primirea rezultatelor vanzarii bunului afectat garantiei creditorul care l-a vandut va preda orice surplus debitorului sau reprezentantului sau. Daca plata surplusului nu poate avea loc, suma respectiva va fi depusa intr-un cont bancar, urmand ca debitorul sa fie instiintat despre aceasta de catre creditor.
(4) Orice intelegere dintre creditor si debitor prin care s-ar stabili o alta destinatie a sumelor va fi nula de drept.
Art. 79.- Creditorii si debitorii nu pot interveni pentru a schimba ordinea de prioritate stabilita prin prezentul titlu.
Art. 80.- (1) Daca obligatia garantata nu a fost platita, iar bunul afectat garantiei sau produsele obtinute din vanzarea lui reprezinta sume depuse intr-un cont la o banca, creditorul va notifica acesteia intentia sa de a-si recupera creanta din sumele depuse in acel cont.*
(2) Creditorul va anexa la notificare o copie de pe contractul de garantie si va furniza bancii toate informatiile privind suma ce urmeaza a fi retinuta.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 14 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 81.- (1) In ziua primirii notificarii banca este obligata sa verifice daca contractul de garantie a fost inscris la arhiva, gradul de prioritate al acestuia si conformitatea semnaturii debitorului de pe contractul de garantie cu cea aflata in evidentele sale.
(2) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), banca va putea continua sa accepte depuneri in contul debitorului, dar nu va mai onora nici un ordin de plata primit dupa notificare.
Art. 82.- (1) Dupa blocarea contului, potrivit art. 81 alin. (2), banca va plati din acest cont datoria debitorului garantat, potrivit cererii creditorului.*
(2) Daca, potrivit ordinii de prioritate reglementate prin prezentul titlu, un alt creditor are grad de prioritate superior asupra contului de depozit, banca trebuie sa plateasca mai intai creditorul cu gradul de prioritate superior, chiar daca creanta acestuia nu a devenit exigibila.*
(3) Banca nu raspunde pentru platile astfel efectuate atat timp cat respecta cu strictete dispozitiile prezentului titlu si instructiunile primite de la creditor o data cu notificarea.
(4) Banca este obligata sa instiinteze debitorul, in termen de 24 de ore, despre fiecare actiune intreprinsa in legatura cu contul sau si va proceda la deblocarea conturilor acestuia imediat ce vor fi platite sumele pretinse de creditor.
__________
*Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. X pct. 15 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 83.- (1) Cand garantia reala este reprezentata prin titluri care atesta drepturi reale asupra unor bunuri mobile, inclusiv recipise de depozit si warant, creditorul poate sa vanda bunurile si sa distribuie pretul, potrivit prevederilor prezentului capitol.
(2) In caz de neplata, creditorul garantat cu o garantie asupra unor titluri de valoare negociabile are dreptul de a executa garantia impotriva girantilor si avalistilor.
Art. 84.- Creditorul garantat cu o garantie reala asupra unor drepturi de creanta poate exercita urmatoarele drepturi, la alegerea sa:
a) sa intre in mod pasnic in posesia documentelor care constata drepturile de creanta. In acest scop creditorul poate folosi mijloace pasnice pentru incasarea sumelor din creantele constituite ca garantie pana la concurenta sumei datorate, potrivit dispozitiilor prezentului capitol;
b) sa preia sau sa cedeze altei persoane drepturile de creanta asupra carora s-a constituit garantia reala, pana la concurenta creantei garantate, restul urmand a fi transmis celorlalti creditori ori debitorului, potrivit regulilor de distribuire a sumelor rezultate din vanzare, stabilite in prezentul capitol.
Art. 85.- (1) Cand bunul afectat garantiei, constand intr-o creanta baneasca, este cesionat, cesionarul trebuie sa notifice cesiunea, in scris, debitorului cedat. Notificarea se poate face fie prin act sub semnatura privata, fie prin intermediul instantei sau printr-un act autentificat de notarul public. Notificarea trebuie sa faca mentiune despre creanta cedata, suma de plata, numele sau, modul si locul platii.
(2) Din momentul in care debitorul primeste notificarea, acesta se poate elibera de obligatie numai prin efectuarea platii catre cesionar in modul indicat in notificare.
(3) Cu toate acestea, daca debitorul cere ca cesionarul sa prezinte dovada cesiunii, iar acesta nu o face in termen de 15 zile de la data cererii, debitorul poate sa continue efectuarea platilor catre cedent.
(4) Dovada cesiunii se poate face prin copia certificata de pe contractul de cesiune sau de pe contractul de garantie ori prin copia de pe inregistrarea cesiunii la arhiva.
Art. 86.- Abrogat.*
__________
*Articolul a fost abrogat prin art. X pct. 16 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 87.- Creditorul care intra in posesia bunului afectat garantiei cu incalcarea prevederilor prezentului capitol va plati debitorului o suma echivalenta cu 30% din valoarea obligatiei garantate, va restitui bunul sau dreptul, daca este posibil, si va despagubi debitorul pentru orice pagube rezultand din luarea in posesie cu rea-credinta.
Art. 88.- (1) Daca creditorul vinde bunul afectat garantiei cu incalcarea prevederilor prezentului capitol va plati debitorului o suma echivalenta cu 30% din valoarea obligatiei garantate existente la momentul vanzarii sau diferenta dintre pretul pietei si pretul de vanzare, in functie de care dintre ele este mai ridicat, si, in plus, va despagubi debitorul pentru orice daune rezultand din vanzarea cu rea-credinta.
(2) Creditorul poate retine sumele obtinute ca urmare a unei astfel de vanzari, dupa ce va plati debitorului drepturile cuvenite, potrivit alin. (1).*
(3) Cu toate acestea, creditorul nu va mai avea dreptul sa pretinda restul de plata din obligatia garantata.
__________
*Alineatul (2) a fost modificat prin art. X pct. 17 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 89.- Pentru a determina valoarea de piata a bunului in vederea stabilirii despagubirilor cuvenite debitorului, creditorul garantat si debitorul trebuie sa isi numeasca fiecare cate un expert. Daca diferenta dintre valorile de apreciere a ambelor expertize este mai mica de 20%, valoarea de piata va fi considerata ca fiind media aritmetica a celor doua aprecieri. Daca diferenta valorilor celor doua expertize este mai mare de 20%, expertii vor numi un al treilea expert pentru aprecierea bunului. Valoarea estimata de piata va fi considerata media aritmetica dintre cele mai apropiate doua estimari din cele trei.

CAPITOLUL VI
Operatiuni internationale

   Art. 90.- (1) Conditiile de validitate a unei garantii reale asupra unui bun mobil corporal sau asupra unui titlu de valoare negociabil, care se afla in posesia creditorului, sunt supuse legii locului unde era situat bunul sau titlul de valoare la data incheierii contractului de garantie reala.
(2) Regulile referitoare la opozabilitatea si la ordinea de preferinta a garantiei reale prevazute la alin. (1) sunt stabilite de legea locului unde era situat bunul la data constituirii garantiei reale.
Art. 91.- (1) Garantia reala asupra unui bun mobil corporal, care este opozabila, potrivit legii locului unde se afla bunul la data constituirii acesteia, isi mentine rangul de prioritate in Romania, daca s-a facut inregistrarea la arhiva:
a) inainte sa inceteze rangul de prioritate dobandit potrivit legii locului unde se afla bunul cand s-a constituit garantia; si
b) in termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus in Romania; sau
c) in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut ca bunul a fost adus in Romania.*
(2) Cu toate acestea, garantia reala nu va fi opozabila, daca bunul a fost vandut, inchiriat sau dat in leasing unui tert care l-a dobandit fara sa fi cunoscut existenta garantiei si mai inainte de a fi devenit opozabila in orice mod, potrivit prezentului titlu.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 18 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 92.- (1) Garantia locatorului sau a finantatorului, care este opozabila indiferent de existenta unor formalitati de publicitate, potrivit legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de inchiriere sau de leasing, isi mentine rangul de prioritate, daca inregistrarea la arhiva, potrivit prezentului titlu, s-a facut:
a) inainte sa inceteze rangul de prioritate, dobandit potrivit legii locului unde se afla bunul cand s-a constituit garantia, si
b) in termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus in Romania, sau
c) in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut ca bunul a fost adus in Romania.*
(2) Cu toate acestea, garantia nu este opozabila daca, mai inainte sa fi fost inregistrata potrivit prezentului titlu, bunul a fost vandut, inchiriat sau dat in leasing unui tert care nu a cunoscut existenta acesteia.
(3) Garantia locatorului sau a finantatorului, care nu este opozabila potrivit legii locului unde era situat bunul la data incheierii contractului, se poate inregistra la arhiva potrivit prezentului titlu.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 19 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 93.- (1) Regulile privind conditiile de validitate, publicitatea si rangul de prioritate ale garantiei reale sunt supuse legii locului unde se afla debitorul la data constituirii acesteia, in cazul:
a) bunurilor mobile incorporale sau al bunurilor mobile corporale care, potrivit destinatiei lor, sunt deplasate in alt stat;
b) titlurilor de valoare negociabile, care nu sunt in posesia creditorului.*
(2) Conditiile de validitate, publicitatea si rangul de prioritate ale garantiei locatorului sau finantatorului asupra bunurilor mobile corporale inchiriate sau date in leasing, prevazute la alin. (1) lit. a), sunt supuse legii locului unde se afla locatorul sau finantatorul la data incheierii contractului.
(3) In cuprinsul prezentului titlu, prin locul unde se afla creditorul, locatorul, finantatorul, debitorul, locatarul sau, dupa caz, utilizatorul se intelege sediul profesional, domiciliul sau resedinta persoanei fizice ori sediul social al persoanei juridice.*
__________
*Litera b) de la alin. (1) a fost modificata prin art. X pct. 20 din Legea nr. 161/2003.
-Alineatul (3) a fost modificat prin art. X pct. 21 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 94.- In cazul in care debitorul, locatarul sau utilizatorul isi schimba domiciliul sau sediul, astfel cum acestea sunt definite la art. 93 alin. (3) sau in cazul in care debitorul constituie o garantie in favoarea unei persoane aflate intr-un alt stat, inchirierea, leasingul sau garantia reala care a dobandit un rang de prioritate, potrivit prezentului titlu, isi conserva rangul din Romania, daca garantia reala sau contractul de locatiune ori de leasing este inregistrat in strainatate:
a) inainte de data la care, potrivit prezentului titlu, garantia reala sau inregistrarea locatorului sau a finantatorului isi pierde rangul de prioritate; si
b) in termen de 60 de zile de la data la care debitorul, locatarul sau utilizatorul se stabileste in strainatate ori de la data la care debitorul constituie garantia in favoarea unei persoane aflate in strainatate; sau
c) in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a luat cunostinta ca debitorul, locatarul sau utilizatorul s-a stabilit in strainatate ori ca a constituit garantia in favoarea unei persoane aflate in strainatate.*
__________
*Articolul a fost modificat prin art. X pct. 22 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 95.- (1) Daca legea care reglementeaza rangul garantiei reale mentionate la art. 94 nu prevede formalitati de publicitate si bunul nu este in posesia creditorului, garantia reala are rang inferior:
a) garantiei asupra unui cont debitor platibil in Romania;
b) garantiei asupra unui bun mobil corporal sau asupra unui titlu negociabil, care a fost constituita atunci cand bunul se afla in Romania.
(2) Cu toate acestea, garantia isi conserva rangul de prioritate, daca este inregistrata, potrivit prezentului titlu, inaintea constituirii garantiei mentionate la alin. (1) lit. a) sau b).
Art. 96.- Conditiile de validitate, opozabilitatea si rangul de prioritate ale garantiei reale asupra resurselor minerale, petrolului sau gazelor ori asupra unui cont rezultat din vanzarea acestora la sursa, care se naste de la data extragerii bunurilor sau de la data la care sumele obtinute din vanzare sunt virate in cont, sunt supuse legii locului unde se afla exploatarea.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii

   Art. 97.- (1) Bunurile imobile prin destinatie se pot ipoteca in conformitate cu prevederile Codului civil.
(2) Daca bunurile imobile prin destinatie cad sub incidenta prevederilor art. 6, rangul de preferinta al garantiilor reale asupra acestor bunuri se determina potrivit dispozitiilor cuprinse in cap. III din prezentul titlu.
Art. 98.- (1) Creditorii privilegiati, inclusiv statul si unitatile administrativ-teritoriale, pentru creantele provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezinta venituri publice, pot avea prioritate fata de un creditor cu garantie reala, numai daca si-au inscris creanta la arhiva sau, dupa caz, in documentele de publicitate imobiliara, inaintea inscrierii unei astfel de garantii de catre creditorul garantat.*
(2) In cadrul executarii silite a creantelor bugetare, daca statul nu si-a inregistrat creanta potrivit alin. (1), creditorii cu garantii reale mobiliare sau imobiliare au dreptul de a fi platiti din pretul obtinut din vanzarea bunului afectat garantiei, dupa plata creantelor reprezentand cheltuielile de orice fel facute cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, chiar daca restul bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului nu asigura plata tuturor celorlalte creante.
__________
*Alineatul (1) a fost modificat prin art. X pct. 23 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 99.- (1) Intre cesiunea notificata debitorului sau acceptata de catre acesta si cesiunea inscrisa la arhiva, potrivit prezentului titlu, va avea prioritate cesiunea inscrisa.
(2) In cazul unor cesiuni succesive va avea rang de prioritate fata de terti cesionarul care si-a inscris primul cesiunea la arhiva, indiferent daca are sau nu cunostinta de existenta altor cesiuni.
Art. 100.- In sensul prezentului titlu, orice persoana, daca nu primeste depozite, poate vinde pe credit sau poate acorda imprumuturi, fara a fi aplicabile dispozitiile Legii bancare nr. 58/1998 .
Art. 101.- In sensul prezentului titlu, echivalentul in lei al sumelor exprimate in euro se calculeaza prin raportare la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei de la data platii sau, dupa caz, de la data prevazuta de prezentul titlu.
Art. 102.- (1) Amanetul sau ipoteca asupra bunurilor care intra sub incidenta prezentului titlu, constituite si inregistrate inainte de data intrarii in vigoare a prezentului titlu, raman supuse dispozitiilor legale existente la data constituirii lor.
(2) Judecatoriile vor transmite arhivei registrele, documentele si bazele de date privind inregistrarile efectuate potrivit alin. (1), in termen de cel mult 120 de zile de la data la care aceasta isi incepe activitatea.
(3) In termen de 120 de zile de la infiintarea arhivei creditorii care si-au constituit garantii reale, potrivit legii in vigoare la data constituirii, vor inscrie un aviz de garantie reala la arhiva, impreuna cu un certificat de inregistrare care sa contina data si ora privind prioritatea inscrierii in acel registru.
(4) Garantiile si sarcinile reale create potrivit legii in vigoare la data constituirii lor vor produce efecte in ceea ce priveste ordinea de preferinta, dreptul de a urmari bunul afectat garantiei in mana tertilor, opozabilitatea fata de terti, executarea judecatoreasca, precum si exercitiul altor drepturi.
Art. 103.- (1) Prezentul titlu intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) In termenul prevazut la alin. (1) Guvernul va adopta, prin hotarare, Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare.
(3) Regulamentul adoptat potrivit alin. (2) va cuprinde dispozitii cu privire la sistemele si procedurile de inscriere a avizelor de garantii reale in baza de date centralizata sau in retea in toata tara, la sistemele si procedurile de informare a utilizatorilor acestor servicii si a autoritatilor competente, la faptele ce constituie contraventii si sanctiunile ce se vor aplica, precum si orice alte prevederi necesare pentru aplicarea prezentului titlu.
Art. 104.- (1) Urmatoarele dispozitii legale nu vor fi aplicabile pentru garantiile reale prevazute in prezentul titlu:
a) Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare;
b) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare;
c) art. 710-720 , Cartea a VI-a, cap. XIII "Transcrierea actelor de stramutare si urmarirea proprietatii si despre inscriptia privilegiilor, ipotecilor si amanetelor" din Codul de procedura civila;
d) cap. IV "Executarea silita asupra bunurilor nemiscatoare" din Codul de procedura civila.
Art. 105.- La data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga: - art. 478-489 din Codul comercial, titlul XIV "Despre gaj"; - art. 710 si art. 713 din Codul de procedura civila, in ceea ce priveste publicitatea amanetului; - orice alte dispozitii contrare prezentului titlu.

Aceasta lege a fost adoptata, in conditiile art. 113 din Constitutia Romaniei, in urma angajarii, in sedinta comuna din 20 mai 1999, a raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                      PRESEDINTELE SENATULUI
ION DIACONESCU                                                         PETRE ROMAN


 
Bucuresti, 26 mai 1999
Nr. 99.


Ultimele noutati:

  • Autorizare OPERATOR UNBR 200923.12.2009
  • Prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3593/C din 23.12.2009 a fost reînnoită autorizaţia de operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare a ...
  • Continuare articol ...
  • ANUNT - Incepand cu data de 16.09.2008 au intrat in vigoare noile formulare.16.09.2008
  • Incepand cu data de 16.09.2008 au intrat in vigoare noile formulare de avize de garantie; noile formularele au intrat in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr 654/16.09.2008, Partea I, a Ordinului ministrului justitiei
  • Continuare articol ...

Newsletter:

  • Fii la curent cu ultimele noutati AEGRM