1. Cine este abilitat sa desfasoare activitatea de inregistrare in arhiva electronica?
 2. Care sunt operatiunile juridice supuse publicitatii in arhiva electronica?
 3. Care sunt tipurile de avize de garantie care pot fi inscrise in arhiva?
 4. Cine poate solicta inscrierea unui aviz de garantie in arhiva?
 5. Ce cautari de informatii se pot face in arhiva electronica?

1. Cine este abilitat sa desfasoare activitatea de inregistrare in arhiva electronica?

Potrivit art.2 din Hotararea Guvernului nr.802/1999 cu completarile si modificarile ulterioare, numai operatorii autorizati si agentii autorizati ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul sa faca inscrieri in arhiva. Ministerul Justitiei – Autoritatea de Supraveghere in domeniu – autorizeaza operatorii/agentii pentru a putea desfasura activitatea de inregistrare a avizelor de garantie in arhiva electronica. Autorizarea se face cu respectarea Instructiunilor Ministrului Justitiei nr. 3128/C/2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva


2. Care sunt operatiunile juridice supuse publicitatii in arhiva electronica?

Legea nr.99/1999 reglementeaza regimul juridic al garantiilor reale mobiliare, destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii civile sau comerciale nascute din orice contract incheiat intre persoane fizice sau juridice, fiind supuse prevederilor titlului VI, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, urmatoarele acte juridice:

a) toate cesiunile drepturilor de creanta;

b) vanzarile conditionate, precum si orice alte acte juridice, indiferent de forma sau de denumirea lor, destinate sa garanteze indeplinirea unei obligatii cu un bun, asa cum este definit la art. 6 din prezentul titlu;

c) toate formele de inchiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an, avand ca obiect bunurile prevazute la art. 6 din prezentul titlu;
d) contractele de consignatie care au ca obiect bunuri prevazute la art. 6 din prezentul titlu, daca valoarea bunului care urmeaza a fi vandut, stabilita in contractul de consignatie, este mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro;

e) garantele si recipisele de depozit.

Se considera cuprinse in domeniul de aplicare al Titlului IV toate bunurile mobile, corporale sau necorporale, orice bun mobil corporal sau bun mobil care este accesoriu al altui bun imobil, dar care poate fi inlaturat sau extras din acesta, cu exceptia cladirilor si a materialelor de constructii, chiar daca partile au denumit contractul respectiv ipoteca.

Bunurile care intra sub incidenta legii sunt urmatoarele:

a) stocul de bunuri fungibile si nefungibile;
b) soldurile creditoare ale conturilor de depozit, depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la institutii bancare sau financiare;
c) certificatele de depozit, conosamentele si altele similare;
d) actiunile si partile sociale din societatile pe actiuni si cu raspundere limitata;
e) drepturile de exploatare ale resurselor naturale si de operare de servicii publice, in conditiile prevazute de lege;
f) drepturile rezultand din inventii, marci de fabrica si alte drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau comerciala;
g) drepturile de creanta garantate;
h) instrumentele negociabile;
i) universalitatea bunurilor mobile ale debitorului, care poate ingloba inventarul bunurilor circulante si bunurile viitoare;
j) padurea, recolta agricola, mineralele si hidrocarburile ce urmeaza a fi extrase sau care au fost extrase;
k) polite de asigurare;
l) dreptul obtinut din inchirierea sau arendarea unor bunuri imobiliare;
m) echipamentele, instalatiile, masinile agricole sau altele asemenea;
n) orice drept, exclusiv sau nu, de a tranzactiona cu bunuri mobile sau de a asigura servicii, care poate fi cedat de catre titular, indiferent daca cedarea este supusa unor restrictii sau daca necesita consimtamantul constituitorului sau autorizarea altei persoane;
o) bunurile mobile inchiriate sau care fac obiectul unei operatiuni de leasing, pe o durata mai mare de un an;
p) orice alte asemenea bunuri.

Prin bun afectat garantiei se intelege toate bunurile prevazute la art. 6 din lege, precum si produsele acestora, adica orice bun primit de debitor in urma vanzarii, schimbului, fructele si productele, precum si sumele incasate din asigurare sau alta forma de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare.


3. Care sunt tipurile de avize de garantie care pot fi inscrise in arhiva?

Avizul de constituire a garantiei, aviz initial; precizari:

 • - in momentul inscrierii acestui aviz, statutul creditorului este activ, devenind inactiv daca ulterior acesta va subscrie un aviz de cesiune ori un formular modificator vizand inlocuirea creditorului, cand statut activ va avea noul creditor;
 • - statutul debitorului este activ;
 • - statutul avizului va fi activ pana la data expirarii sau pana la alta data, conform regulamentului;
 • - inactivarea statutului avizului determina si inactivarea statutului partilor.

Avizul modificator al avizului initial, care poate viza:

 • - modificarea descrierii bunului in garantie,
 • - rectificarea erorilor materiale survenite, privind datele de identificare a debitorului, descrierea bunului in garantie ori alte date ce intereseaza toti creditorii,
 • - modificarea numelui/denumirii si/sau adresei/sediului debitorului,
 • - mentiuni despre numele/denumirea noului debitor, in cazul existentei unei transmirei a patrimoniului vechiului debitor,
 • - radierea unui debitor sau adaugarea unui debitor subscriitor,
 • - adaugarea unui creditor garantat celor deja existenti,
 • - inlocuirea totala/partiala a bunurilor afectate arantiei, cu pastrarea debitorilor si a creditorilor existenti, formulata de toti creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz de garantie modificator, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica;
 • - schimbarea numelui/denumirii unuia dintre creditori cu statut activ si/sau a adresei/sediului acestuia,
 • - radierea unuia dintre creditorii cu statut activ,
 • - rectificarea erorilor materiale survenite, vizand datele de identificare a unuia dintre creditori,formulata de creditorul nemijlocit interesat personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica;
 • - inlocuirea unui creditor cu statut activ ce figureaza in avizul de garantie, cu un alt creditor,formulata de creditorul ce urmeaza a fi inlocuit personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica;

Avizul de extindere a garantiei asupra altor bunuri formulat de toti creditorii/debitorii cu statut activ personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica;

Avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial, formulat de toti creditorii cu statut activ personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura autentica;

Avizul de cesiune a creantei cu bunurile specifcate in avizul de garantie formulat de:
- creditorul cu statut activ care a cesionat partea sa din dreptul de creanta
- toti creditorii cu statut activ, in cazul cesiunii intregii creante

Avizul de stingere a avizului initial datorita executarii obligatiei garantate sau renuntarii creditorului la intreaga garantie formulat de toti creditorii cu statut activ;

Avizul de nulitate datorita anularii sau constatarii nulitatii contractului de garantie prin hotarare judecatoreasca irevocabila formulat de toti creditorii cu statut activ;

Avizul de prelungire a avizului de garantie initial, inscrierea unui asemenea aviz in timp util, produce efecte astfel:

- doar pentru cei care au subscris - creditorii care nu au adresat solicitarea de inscriere nu vor fi mentionati in noul aviz - daca ulterior inscrierii unui aviz de prelungire de catre o parte din creditori, si alti creditori fac o asemenea solicitare in timp util, rangul tuturor acestor creditori va fi egal, in ultimul aviz fiind cuprinsi toti creditorii care au subscris
- avizul va avea statut activ, daca macar unul a subscris in timp util

Avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.

4. Cine poate solicta inscrierea unui aviz de garantie in arhiva?

Inscrierea in arhiva poate fi solicitata numai de persoana care are interes in legatura cu aceasta inscriere. La primirea formularului de aviz de garantie operatorul/agentul este obligat sa verifice daca solicitantul are calitatea de persoana interesata, putand efectua orice verificare necesara in acest sens, raspunzand pentru prejudiciile cauzate de neglijenta lor in cursul acestor verificari. Persoane interesate pot fi:- creditorul garantat (sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica) poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de garantie.

- debitorul (sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica) poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de garantie initial si a avizului de extindere a acestor avize asupra altor bunuri. Situatie speciala - avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in avizul initial - avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul initial pot fi introduse, dupa caz, de cesionar (dobanditorul cu titlu gratuit/oneros al creantei, cedent (vechiul creditor), fostul/actualul creditor sau reprezentantul acestora imputernicit cu procura autentica;

Nu pot fi introduse de catre debitorul cedat ce figureaza in arhiva la rubrica privind debitorul; In situatia in care avizul de cesiune a creantei garantate/modificate este introdus in arhiva la solicitarea cesionarului, noului creditor sau reprezentantului legal imputernicit prin procura autentica, solicitantul va anexa si o declaratie pe proprie raspundere, data in fata unui notar public de catre noul creditor (sau in cazul persoanei juridice, reprezentantul ei), prin care acesta declara ca datele cuprinse in formularul de aviz de garantie completat se refera la transmiterea creantei, realizata prin efectul legii sau in temeiul unui act juridic incheiat in forma scrisa si semnat de parti la data emiterii declaratiei, sau al unui fapt juridic. Declaratia trebuie sa cuprinda in mod detaliat date referitoare la temeiul juridic al transmiterii creantei garantate, date ce vor fi mentionate si in formularul de aviz de garantie. Declaratia va fi retinuta si atasata la formularul de aviz de garantie; Operatorii vor comunica lunar Autoritatii de Supraveghere o situatie cu inscrierile operate in arhiva de acest tip.Orice persoana, prejudiciata prin inscrierea ori prin neinscrierea in arhiva a unui aviz de garantie, cand potrivit legii exista o asemenea obligatie in sarcina creditorului, poate solicita o inscriere in arhiva, daca a obtinut o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care este autorizat sa subscrie in contul creditorului acel aviz. Inscrierea este efectuata de Autoritatea de Supraveghere, fara plata vreunui tarif. Persoana prejudiciata se va adresa Autoritatii de Supraveghere, cu urmatoarele acte:
- copie legalizata a hotararii judecatoresi investite cu formula executorie,
- formularul de aviz de garantie.


5. Cine este abilitat sa desfasoare activitatea de inregistrare in arhiva electronica?

Deoarece baza de date a Arhivei este instalata pe servere conectate la Internet, intregul sistem beneficiand de o protectie sporita, publicul poate ajunge la informatiile deja existente, neputand insa accesa arhiva pentru introducerea sau modificarea datelor. Cei interesati pot accesa baza de date pentru citirea si copierea gratuita a informatiilor, timp de 24 de ore, la adresele: www.co.romarhiva.ro sau www.mj.romarhiva.ro. De asemenea, operatorii/agentii autorizati pot presta, contra cost, servicii de cautare si de copiere de informatii din baza de date a arhivei, cum ar fi:


A. Cautarea unor inscrieri dupa:

 • - datele de identificare a debitorul
 • - elementele de identificare a bunului in garantie
 • - elementele de identificare a bunului imobil la care este atasat bunul in garantie
 • - numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil

B. Cautarea de date din inscrierile vizualizate

C. Efectuarea de copii dupa inscrierile vizualizate

D. Constituirea altor documente in format electronic


Operatorii/agentii vor intocmii un proces verbal semnat de reprezentantul operatorului/agentului si solicitant, in care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii de cautare propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea. In situatia prevazuta de art. 67 Titlul VI al Legii nr. 99/99, operatorii vor certifica, la solicitarea partii interesate, existenta inscrierii in arhiva, pe baza ID avizului de garantie. Solicitarile de cautare in arhiva vor putea fi transmise, cu respectarea celor de mai sus, si sub forma unui inscris in format electronic careia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil. Dupa efectuarea cautarii, operatorul/agentul va comunica solicitantului rezultatele acesteia, printr-un inscris in forma electronica ce cuprinde toate datele enuntate anterior si care va fi semnat cu semnatura extinsa a operatorului/agentului autorizat. Acest ansamblu solicitare de cautare - comunicare a rezultatelor cautarii inlocuieste procesul verbal.


Criteriile de cautare cele mai exacte si rapide sunt:

 • - codul fiscal – pentru persoana juridica
 • - codul numeric personal – pentru persoana fizica
 • - numarul sasiului – pentru autoturisme
 • - numere de contracte, facturi, topografice, serii etc. – pentru alte bunuri


Avizul de garantie

Potrivit art. 5 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, "Avizul de garantie reprezinta inregistrarea efectuata de catre operatori/agenti autorizati, prin redarea fidela in sistemul de administrare a informatiei al arhivei, a continutului formularului de aviz de garantie completat de solicitantul inscrierii."

Orice aviz de garantie se identifica printr-un element singular, si anume un numar unic de identificare (ID) atribuit de arhiva.

Numarul de identificare consta intr-o valoare alfanumerica ce include si cifrele anului in care se efectueaza inscrierea.


Orice aviz de garantie contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

1. Informatiile generale despre inscriere:

 • - numarul de identificare a avizului de garantie respectiv (identificator inscriere);
 • - utilizatorul autorizat care a efectuat inscrierea;
 • - data inscrierii;
 • - data la care expira statutul avizului (data expirare);
 • - tipul avizului de garantie;
 • - destinatia inscrierii;
 • - numarul de identificare a inscrierii initiale, daca inscrierea vizualizata nu este un aviz de garantie initial;
 • - numarul de identificare a avizului de garantie pe care il modifica (alta decat inscrierea initiala), daca este cazul;
 • - numarul de identificare a inscrierii care modifica inscrierea vizualizata, daca este cazul.

2. Datele de identificare a creditorului.
3. Datele de identificare a debitorului.

Creditorul/debitorul persoana juridica.

Aplicatia informatica cuprinde urmatoarea lista cu tipuri de persoane juridice:

 • - regie autonoma;
 • - societate/companie nationala;
 • - institutie publica;
 • - societate comerciala in nume colectiv;
 • - societate comerciala pe actiuni;
 • - societate comerciala in comandita pe actiuni;
 • - societate comerciala cu raspundere limitata;
 • - societate in comandita simpla;
 • - societate agricola (constituite conform prevederilor Titlului II al Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura);
 • - societate cooperativa (organizatii cooperatiste) - conform Legii nr.1/2005;
 • - grup de interes economic;
 • - asociatie/fundatie (persoane juridice fara scop lucrativ reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii);
 • - societate civila profesionala cu raspundere limitata (constituite ca forma de exercitare a profesiei de avocat);
 • - reprezentanta unei societati comerciale1/organizatie economica straina (conform Decretului–Lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine);
 • - alt tip2.

Identificarea creditorului/debitorului persoana juridica se face prin:

 • - denumire;
 • - tipul persoanei juridice;
 • - sediu;
 • - tara;
 • - localitate;
 • - judet/sector;
 • - cod postal;
 • - numar de identificare in registrul comertului;
 • - cod unic de inregistrare/cod fiscal.

Creditorul/debitorul persoana fizica.

Identificarea creditorului/debitorului persoana fizica se face prin:

 • - nume;
 • - prenume;
 • - prenumele tatalui;
 • - prenumele mamei;
 • - adresa;
 • - localitate;
 • - judet/sector;
 • - cod postal;
 • - tara;
 • - cod numeric personal.

4. Descrierea bunului in garantie.

In functie de natura bunului, aplicatia informatica a arhivei ofera trei posibilitati de selectare a tipului bunului afectat garantiei:
- autovehicule (adica vehicule cu tractiune mecanica), identificate prin: model, serie sasiu, serie motor, descriere suplimentara.
- bunuri mobile atasate unui bun imobil: a) padure ce urmeaza a fi defrisata; b) minerale ce urmeaza a fi extrase; c) bunuri mobile accesorii unui bun imobil ce cade sub incidenta titlului VI al Legii nr. 99/1999 (ori alte situatii decat precedentele).
In cazul in care debitorul este proprietarul doar al bunului mobil, bunul imobil fiind proprietatea altei persoane, ori debitorul este coproprietar al bunului imobil impreuna cu alte persoane, intr-o rubrica distincta vor fi introduse datele de identificare a acestor persoane.
- alte bunuri in garantie,
respectiv toate celelalte bunuri care nu se incadreaza in cele doua situatii prezentate anterior.
In cadrul unei rubrici distincte operatorii/agentii vor introduce datele de identificare a persoanei fizice care completeaza, subscrie si adreseaza cererea de inscriere in arhiva a formularului de aviz de garantie.
Datele de identificare a persoanei fizice care completeaza, subscrie si adreseaza cererea de inscriere in arhiva a formularului de aviz de garantie nu sunt insa accesibile publicului, ci doar utilizatorilor autorizati.

In functie de situatie, anumite avize de garantie pot cuprinde si alte informatii:
- astfel, la capitolul "Informatii generale despre inscriere" poate aparea o rubrica "Alte mentiuni prevazute in mod obligatoriu de lege", in situatia avizului de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva si a avizului modificator vizand inlocuirea creditorului, cand solicitarea de inregistrare este adresata de o persoana care pretinde ca este noul titular al creantei garantate ori al unei catimi din creanta garantata.
In cadrul acestei rubrici se inscriu datele cuprinse in declaratia emisa de solicitant in fata notarului public, date inserate si in formularul de aviz de garantie privind temeiul juridic al transmiterii creantei garantate.
- de asemenea, tot la capitolul "Informatii generale despre inscriere" poate aparea, la avizele de garantie modificatoare prin care s-a operat o modificare de tipul "Completarea/modificarea descrierii bunului in garantie", rubrica "Alte mentiuni prevazute in mod obligatoriu de lege" cu formularea standard "Prin prezentul aviz s-a solicitat adaugarea de produse conform art. 34 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999". Acest caz acopera situatia reglementata de art. 34 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, cand rezulta produse3.


NOTE

1 Cu toate ca acestea nu au personalitate juridica, reglementarea cu caracter special data prin Decretul – Lege nr. 122/1990 a determinat includerea lor in aceasta lista.

2 Precizam ca in practica inscrierii in Arhiva se intalnesc situatii in care unii solicitanti de inscrieri au cerut operatorilor inscrierea ca debitor/creditor a asociatiilor familiale, reglementate de Legea nr. 300/2004, la rubrica de persoane juridice, chiar daca acestea nu au personalitate juridica (neputand fi incadrate desigur nici la rubrica de persoane fizice, care sunt identificate prin nume, prenume, CNP etc.). Atragand atentia la posibile consecinte negative pentru creditorii din aceste avize de garantie, in cazul existentei unui conflict juridic cu alti creditori, precizam ca s-au dat instructiuni operatorilor ca in cazul in care anumiti solicitanti insista in inscrierea asociatiilor familiale la rubrica privind persoanele juridice, sa se foloseasca selectia persoanelor juridice de „Alt tip”.

3 Conform art. 12 alin. (1) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, „prin produsele obtinute in urma valorificarii bunului afectat garantiei se intelege orice bun primit de debitor in urma vanzarii, schimbului, fructele si productele, precum si sumele incasate din asigurare sau alta forma de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare”.


Cautarea si vizualizarea informatiilor in Arhiva Electronica AEGRM

Cautarea si vizualizarea informatiilor in AEGRM
In conformitate cu prevederile Regulamentului Arhivei, accesul oricarei persoane in vederea citirii, cautarii si copierii informatiilor din Arhiva este nerestrictionat; orice persoana va putea sa caute, prin folosirea meniului de cautare, informatii cuprinse in arhiva, fara a fi necesara obtinerea unei autorizari prealabile in acest sens din partea vreunei autoritati.
Cautarea se poate realiza – enumerare este exemplificativa - in functie de datele de „identificare a debitorului, dupa elementele de identificare a bunului in garantie ori a bunului imobil la care este atasat bunul in garantie, dupa numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori dupa numarul de identificare a avizului de garantie.”
 
Inainte de toate trebuie facute cateva mentiuni esentiale:
- Inscrierea termenilor de cautare in rubrica corespunzatoare se va face fara folosirea diacriticelor; in caz contrar nu se va gasi nici o  inscriere.
- In cazul cautarii dupa cod unic de inregistrare/cod fiscal, in rubrica de cautare se va introduce numai valoarea numerica, nu si litere.
- Sunt setate implicit optiunile de cautare: „numai (inregistrarile) cu statut activ” si „numai (inregistrarile) nemodificate”; aceste optiuni setate implicit pot fi deselectate.


Inregistrarile cu statut activ sunt avizele de garantie a caror durata de valabilitate nu a expirat, nu sunt stinse (printr-un aviz de stingere a garantiei) sau nu sunt anulate (printr-un aviz de nulitate a garantiei). 
Inregistrarile nemodificate sunt cele care nu au fost modificate printr-un aviz modificator, aviz de cesiune a creantei, aviz de extindere a garantiei sau aviz de reducere a garantiei.
 
Cautarea  dupa atributele de identificare a unui debitor (sau creditor) se face separat, fie pe persoane juridice, fie pe persoane fizice, introducand datele de cautare in campurile corespunzatoare persoanelor juridice sau fizice, care sunt diferite. 
Cautarea dupa bunul in garantie se efectueaza de asemenea separat, pe cele trei tipuri de bunuri: autovehicule, alte tipuri, bunuri mobile atasate unor bunuri imobile.


NOTA: Exista inscrieri avand ca bunuri in garantie autovehicule, care au fost inregistrate la „Alte tipuri” si cazuri de creditori/debitori persoane fizice (spre ex. „asociatii familiale” sau „cabinete notariale” sau „cabinete de medicina de familie”) inregistrate ca persoane juridice.


Se recomanda in aceste cazuri sa se efectueze cautarea pe ambele tipuri („Autovehicule” si „Alte tipuri”, respectiv pe creditor/debitor persoane juridice si persoane fizice).
Precizam ca algoritmul de cautare din program se bazeaza pe gasirea unui subsir de caractere in sirul de caractere inscris in campul respectiv.
Un spatiu gol sau mai multe spatii goale intre doua cuvinte reprezinta  unul sau mai multe caractere blank.
Cand cautarea se realizeaza dupa denumirea unui creditor, debitor sau descrierea bunului in garantie, iar termenii de cautare cuprind doua sau mai multe cuvinte despartite de spatii goale, ea va avea un rezultat pozitiv, numai daca se tasteaza exact toate caracterele subsirului in rubrica de cautare, inclusiv numarul exact de caractere blank.


Reducerea numarului cuvintelor textului de cautat – chiar la un singur cuvant sau la o parte dintr-un cuvant - fara folosirea blank-urilor sau a semnelor de punctuatie ori de ortografie duce la cele mai bune rezultate.


In cazul in care se doreste o cautare combinata, dupa doua sau mai multe criterii de cautare se va verifica cu atentie sa fie selectata optiunea «SI» intre criterii.
Se poate selecta/deselecta optiunea de afisare a rezultatelor cautarii numai pentru inregistrarile cu statut activ ori inregistrarile care nu au fost modificate printr-un aviz ulterior (adica printr-un aviz modificator, de extindere a garantiei, de reducere a garantiei sau de cesiune a creantei).
Precizam ca nu prezinta vreo importanta daca inscrierea in rubrica de cautare a termenilor de cautare se tasteaza cu litere mari sau mici.
In cazul in care, in urma cautarii, se obtine un numar mai mic sau egal cu 1500 de inscrieri, care satisfac criteriile de cautare, se afiseaza lista numerelor de identificare a acestor avize (impreuna cu tipul de aviz si numele/denumirea utilizatorului autorizat care a efectuat inscrierea respectiva), cu posibilitatea de a vizualiza fiecare din avizele de garantie gasite.
In cazul in care, in urma cautarii, se obtine un numar mai mare de 1500 de inscrieri, care satisfac criteriile de cautare, se afiseaza numai numarul de inscrieri gasite si se indica rafinarea cautarii prin introducerea unui criteriu de cautare suplimentar sau micsorarea perioadei pe care se face cautarea (prin selectarea unor date de start si de final adecvate), urmand sa se faca cautari succesive pana la acoperirea intregii perioade dorite.
 
In cazul unei cautari cu efect pozitiv se obtine o lista cuprinzand una sau mai multe inscrieri care satisfac criteriile de cautare respective.
Fiecare inscriere din aceea lista este individualizata prin:
1) identificator inscriere (numarul de identificare a inscrierii);
2) utilizatorul autorizat (cine a facut acea inscriere);
3) data inscrierii;
4) tipul inscrierii;
5) destinatia inscrierii;
6) istoricul inscrierii.

Dand un click pe numarul de identificare afisat in coloana „Identificator inscriere” se va putea vizualiza continutul avizului de garantie respectiv (cu afisarea datei vizualizarii).
Vizualizarea avizului de garantie permite evidentierea informatiilor generale (identificatorul, data si ora inscrierii, data si ora expirarii, tipul, destinatia, identificatorul avizului initial, daca e cazul identificatorul inscrierii pe care o modifica si, daca e cazul, identificatorul inscrierii prin care este modificata), a partilor avizului de garantie, cu mentionarea acelora care au solicitat efectuarea acelei inscrieri, precum si evidentierea bunurilor aflate in garantie.
Daca se doreste vizualizarea istoricului unei inscrieri din lista se va da click pe „Istoric inscriere”.  Se va afisa istoricul detaliat al inregistrarii, adica tot sirul de inscrieri, plecand de la avizul de garantie initial si terminand cu ultimul aviz de garantie care are ca referinta acel aviz de garantie initial. De asemenea, la fiecare veriga din sirul de inscrieri se afiseaza, daca este cazul, numarul de identificare a inscrierii pe care o modifica (vezi coloana “Inscriere modificata”).
Imprimarea continutului unui aviz de garantie se face din meniul browser-ului.
 
Operatorii si agentii autorizati pot presta servicii de cautare a informatiilor cuprinse in arhiva, in functie de criteriile si termenii indicati de solicitant.
Potrivit Regulamentului, operatorul sau agentul autorizat are obligatia de a intocmi un proces-verbal, care trebuie semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului si de solicitant, in care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea.
In situatia prevazuta de art. 67 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, operatorii vor certifica, la solicitarea partii interesate, existenta inscrierii in arhiva, pe baza numarului de identificare a avizului de garantie. Potrivit art. 67 din lege „Daca nu este posibila luarea in posesie a unui bun afectat garantiei in forma pasnica, creditorul garantat poate, prin intermediul executorului judecatoresc sau, dupa caz, al executorului bancar ori cu sprijinul oricarui alt organ de executare, sa intre in posesia bunului. Cererea creditorului va fi insotita de o copie certificata de pe inscriere la arhiva (…).”
 
Solicitarile de cautare in arhiva vor putea fi transmise si sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil; solicitarea astfel transmisa va trebui sa mentioneze criteriile de cautare dorite de solicitant.  
Dupa efectuarea cautarii, operatorul/agentul autorizat va comunica solicitantului rezultatul acesteia, printr-un inscris in forma electronica ce va cuprinde rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea si care va fi semnat cu semnatura electronica extinsa a operatorului/agentului autorizat.


Descrierea avizelor de garantie


Descrierea avizelor de garantie

Avizul de garantie initial.

Este definit de lege ca fiind avizul de constituire a garantiei si de inscriere a celorlalte acte juridice supuse prevederilor Titlului VI al Legii nr. 99/1999 in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitate si executare; este avizul prin care se realizeaza publicitatea initiala a actelor juridice mentionate.

Precizam ca printr-un aviz de garantie initial se realizeaza publicitatea unei singure garantii reale mobiliare, si nu publicitatea mai multor garantii constituite de debitori diferiti in favoarea aceluiasi creditor, fara existenta vreunei legaturi intre obligatiile asumate de acestia. In aceste situatii operatorii/agentii vor refuza inscrierea formularului de aviz de garantie in arhiva.
 
Avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei  garantii reale mobiliare.

Potrivit legii, solicitantul care doreste sa inscrie un document pentru a-si face publica intentia de constituire a unei garantii reale va trebui sa prezinte spre inscriere unui operator/agent al arhivei un formular de aviz de garantie (formular de aviz de garantie initial), completat potrivit cerintelor legale.
Inscrierea in Arhiva Electronica a unui aviz de inscriere a intentiei de constituire a garantiei nu presupune plata vreunei taxe catre stat.
Inscrierea intentiei de constituire a garantiei isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii.
Daca in cuprinsul termenului de doua luni se constituie garantia, aceasta va avea rangul de la data inscrierii intentiei.
Precizam ca, din punctul de vedere al informatiei pe care trebuie sa il contina, nu exista nici o deosebire intre avizul de inscriere a intentiei de constituire a garantiei si avizul de garantie initial ce va rezulta din transformarea intentiei; la momentul inregistrarii in arhiva a avizului de inscriere a intentiei de constituire a garantiei, bunul ce va face obiectul garantiei trebuie sa fie precis identificat si descris in mod corespunzator.
Transformarea avizului de inscriere a intentiei de constituire a garantiei in aviz de garantie initial se face prin folosirea unui meniu de transformare, fara posibilitatea de modificare a datelor inscrise initial.
Operatiunea de transformare este asimilata inscrierii unui aviz de garantie initial din punctul de vedere al cuantumului taxei datorate de solicitantul inscrierii.
 
Avizul modificator al avizului de garantie initial.

Este definit de lege ca fiind avizul prin care sunt modificate ori completate datele inscrise in arhiva, putand viza descrierea bunului in garantie, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite, precum si orice alta modificare reglementata de lege.

1. In caz de pluralitate de creditori, in functie de felul in care afecteaza drepturile creditorilor, modificarile ce se pot aduce unui aviz de garantie pot fi grupate in doua categorii:
- modificari care intereseaza toti creditorii cu statut activ, precizate in art. 38 alin. 1 si alin. 3 (inlocuirea tuturor creditorilor) din Regulament, si pentru a caror operare in arhiva este necesara o manifestarea comuna de vointa in acest sens; 
- modificari ce vizeaza atributele de identificare sau statutul unuia din creditori, precizate in art. 38 alin. 2 si 3 din Regulament, care se pot efectua doar la solicitarea creditorului nemijlocit interesat.

2. Solicitantul inscrierii nu va putea opta decat pentru un singur tip de modificare din cele 13 mentionate in formularul de aviz de garantie modificator.
Aceasta regula ramane valabila chiar si atunci cand se doreste si modificarea/completarea descrierii bunului in garantie in scopul actualizarii informatiei cuprinse in avizul de garantie.
Ordinul ministrului justitiei nr. 1290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de avize de garantie a dat partilor posibilitatea de a opta pentru actualizarea informatiilor cuprinse in avizul de garantie ce va fi modificat, deoarece in multe situatii la rubrica privind descrierea bunului in garantie partile au mentionat si date care nu privesc propriu-zis descrierea bunului, cum ar fi, spre exemplu, numele/denumirea partilor avizului de garantie. 
Pentru intelegerea clara a notiunii de actualizare a informatiei cuprinse in avizul de garantie vom prezenta mai jos un exemplu. 
Exemplu: se inregistreaza in arhiva un aviz de garantie initial, avand creditorul C1, debitorul D1 si bunul in garantie B1. Descrierea bunului in garantie este facuta astfel: creanta pe care debitorul D1 o are de incasat de la tertul T1.
Ulterior inscrierii avizului de garantie initial, debitorul D1 isi schimba numele/denumirea in D2, iar creditorul C1 adreseaza solicitarea de inregistrare a unui aviz modificator vizand schimbarea numelui/denumirii debitorului.
Avand in vedere ca in rubrica privind descrierea bunului in garantie a ramas mentionata vechea denumire a debitorului, creditorul va putea bifa pe formular si o modificare privind completarea/modificarea descrierii bunului in garantie, pentru a inlocui vechea denumire a debitorului cu cea actuala (actualizarea informatiei).
In situatiile in care se doreste de catre solicitant si actualizarea informatiei din avizul de garantie la care se raporteaza modificarea, conform celor mentionate in formularul modificator, operatorul/agentul care efectueaza inregistrarea va verifica, confruntand formularul completat cu avizul de garantie ce urmeaza a fi modificat, daca este intr-adevar vorba de o actualizare a informatiei, conform modelului prezentat anterior, ori de alte modificari sau alte avize de garantie (o alta modificare, reducere, extindere), pentru care trebuia completat  un formular separat, caz in care va refuza efectuarea inscrierii.
Actualizarea poate privi si mentionarea noii valori a unei sume de bani (exprimata in lei) inscrisa la rubrica privind descrierea bunului in garantie, conform raportului de conversie prevazut la art. 1 alin.(1) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale (10.000 lei vechi = 1 leu nou).

3. Modificarile ce vizeaza in mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrise in mod individual de fiecare dintre acesti creditori.
Spre exemplu, in cazul in care exista trei creditori cu statut activ C1, C2 si C3, iar primi doi au fost platiti de debitor, C1 si C2 vor subscrie separat cate un formular de aviz modificator vizand radierea lor din avizul de garantie (modificare privind radierea unui creditor), si nu impreuna; in cazul in care formularul nu este corect subscris operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii.             
 
(1) Modificari vizand indreptarea erorilor materiale survenite.

Legea nu defineste notiunea de eroare materiala.
In lipsa de alte precizari, dar motivat si de considerente practice avizul poate fi utilizat atat in ipoteza unor erori produse ca urmare a  completarii eronate a formularului de aviz de garantie de catre solicitant, cat si in cazul inscrierii necorespunzatoare in arhiva a datelor din formular de catre operator/agent.
Daca in ceea ce priveste remedierea erorilor materiale produse din culpa operatorului/agentului, prin intermediul acestui aviz se pot remedia toate neconcordantele intre formular si avizul de garantie corespunzator, pentru erorile datorate completarii eronate a formularului notiunea de eroare materiala trebuie stabilita de la caz la caz, prin raportare la datele inscrise initial in formular; in orice caz nu se vor putea indrepta prin acest aviz de catre solicitant „erori” precum omiterea unui creditor sau a unui bun in garantie.
Revenind la erorile materiale produse din culpa operatorului/agentului, de comun cu reprezentatii operatorilor s-a hotarat ca remedierea acestora sa se poata face si din oficiu, de catre operatorul/agentul respectiv, chiar in baza informatiilor inscrise in formularul remis, motivat de faptul primirii de catre operator/agent a unei solicitari ferme de inscriere in arhiva din partea creditorului/debitorului, insa cu notificarea solicitantului. Intrucat este vorba de o inscriere necorespunzatoare culpabila, operatorul/agentul va trebui sa suporte, plata taxelor de inscriere in arhiva pentru avizul respectiv. 
 
(2) Modificarea/completarea descrierii bunului in garantie.

Avizul modificator prin care se modifica/completeaza descrierea bunului in garantie presupune ca bunul afectat initial garantiei reale mobiliare sa ramana acelasi, modificarea vizand revizuirea unor aspecte precizate in descriere ori completarea descrierii bunului.
Se poate utiliza spre exemplu in situatia in care descrierea bunului in garantie este incompleta, cand bunul in garantie nu este precis identificat, lipsind din descriere elemente esentiale pentru individualizarea acestuia.
Se utilizeaza de asemenea in cazul reglementat de art. 34 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, pentru situatia in care rezulta produse (adica orice bun primit de debitor in urma vanzarii, schimbului, fructele si productele, precum si sumele incasate din asigurare sau alta forma de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare), iar descrierea bunului inscris initial in arhiva nu este suficient de cuprinzatoare pentru a acoperi tipul de produse rezultate.
In aceasta situatie, gradul de prioritate stabilit prin inscrierea la arhiva se intinde asupra tuturor produselor, daca in termen de 15 zile de la obtinerea acestora creditorul isi manifesta interesul fata de ele prin modificarea formularului de aviz de garantie care sa le descrie.
In cazul in care se doreste adaugarea de produse in garantie, solicitantul va inscrie clar in cuprinsul formularului de aviz modificator o mentiune de genul „adaugarea de produse conform art. 34 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999” si va descrie noile bunuri folosind rubricile de la punctul III din formularul de aviz de garantie modificator.
 
(3) Modificari privind numele/denumirea partilor si/sau a adresei/sediului acestora.

Se inscrie in arhiva in situatii precum schimbarea numelui si/sau a adresei persoanelor fizice prin casatorie, schimbarea numelui persoanei fizice pe cale administrativa, schimbarea denumirii in cazul persoanelor juridice, a sediului etc.
 
(4) Adaugarea unui creditor/unor creditori celor deja existenti.

Se inscrie la solicitarea tuturor creditorilor cu statut activ, iar, dupa cum rezulta si din denumirea sa, are ca obiect strict adaugarea unuia sau mai multor creditori creditorilor cu statut activ.
 
(5) Adaugarea unui debitor subscriitor insotita de aducerea de catre acesta a unor bunuri in garantie.

Acest tip de aviz modificator permite ca printr-un singur aviz de garantie sa se realizeze atat adaugarea unui debitor subscriitor cat si a bunurilor afectate de  aceasta garantiei; solutia contrara ar fi impus ca in aceasta situatie sa fie inscrise doua avize de garantie: un aviz modificator prin care era inscris noul debitor, precum si un aviz de extindere a garantiei, avand ca obiect bunuri aduse in garantie de acest debitor.
 
(6) Inlocuirea, totala ori partiala, a bunurilor afectate garantiei, in conditiile in care debitorul/creditorul raman aceiasi.

Permite actualizarea informatiei privind garantia reala mobiliara printr-o singura operatiune; solutia contrara ar fi impus ca in aceasta situatie sa fie inscrise doua avize de garantie: un aviz de extindere a garantiei, avand ca obiect noile bunuri, urmat de un aviz de reducere a garantiei, prin care erau degrevate bunurile inlocuite.
In ceea ce priveste conditiile necesare pentru inscrierea acestui aviz acestea sunt trei la numar: a) cel putin unul din bunurile afectate initial sa fie degrevat; b) concomitent degrevarii sa fie afectate garantiei unul ori mai multe noi bunuri; c) partile avizului de garantie sa ramana neschimbate.
 
(7) Mentionarea numelui/denumirii noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor.

Este un aviz de garantie ce urmareste actualizarea datelor inscrise initial pentru cazul, spre exemplu, a incetarii capacitatii de folosinta a debitorului; putem incadra aici situatia decesului debitorului persoana fizica, cand vor fi inscrisi in arhiva ca debitori mostenitorii acestuia, a fuziunii, absorbtiei ori divizarii totale a unei entitati juridice, cand vor fi inscrise in arhiva ca debitori persoana juridica absorbanta, persoana juridica ce a luat fiinta prin fuziune ori cele care preiau patrimoniul vechiului debitor.
 
(8) Radierea unui creditor.

Chiar din denumirea lui rezulta clar ca inscrierea acestui tip de aviz presupune existenta mai multor creditori, in caz contrar avizul care s-ar inscrie este un aviz de stingere. Se poate inscrie spre exemplu in cazul in care debitorul isi indeplineste obligatia fata de unul dintre creditori, creditorul platit urmand a fi radiat la cererea sa.
Dupa cum am precizat anterior, in cazul in care este necesara radierea mai multor creditori, fiind vorba de o modificare ce vizeaza in mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrisa in mod individual de fiecare dintre acesti creditori; in cazul in care formularul nu este corect subscris operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii.             
 
(9) Radierea unuia sau mai multor debitori insotita de degrevarea bunurilor aduse in garantie de acesta.

Similar, inscrierea acestui tip de aviz presupune existenta mai multor debitori, in caz contrar avizul care s-ar inscrie este un aviz de stingere. 
Operatiunea de radiere a debitorului este insotita de degrevarea bunurilor aduse de acesta in garantie; solutia contrara ar fi impus inregistrarea a doua avize de garantie: un aviz vizand radierea debitorului si a unui aviz de reducere a garantiei. 
 
(10) Inlocuirea tuturor creditorilor (altfel decat printr-o cesiune de creanta). Inlocuirea unui creditor (altfel decat printr-o cesiune de creanta).

Este necesar ca inlocuirea sa fie consecinta unei alte operatiuni juridice decat cesiunea de creanta - spre exemplu o novatie prin schimbare de creditor, o subrogatie in drepturile creditorului etc.
Fiind vorba de o modificare ce vizeaza in mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrisa in mod individual de fiecare dintre acesti creditori, exceptand cazul unei inlocuiri a tuturor creditorilor, cand printr-o manifestare comuna de vointa materializata intr-un singur formular acestia pot solicita inlocuirea lor cu unul sau mai multi creditori noi.
Pentru situatia in care mai multi creditori au transmis catimea lor din dreptul de creanta unui tert, in cazul in care solicitarea de inscriere este ceruta de catre tert acesta va proceda la inactivarea separata a fiecarui creditor, prin avize de garantie distincte.
Inactivarea „in bloc” a creditorilor la solicitarea tertului (noul creditor) este posibila doar in cazul transmisiuni intregii creante.
In cazul incalcarii acestor cerinte operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii.
      
Avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile specificate in avizul de garantie.

Cesiunea de creanta este un act juridic prin care se instraineaza cu titlu oneros sau gratuit un drept de creanta, iar, ca efect accesoriu al cesiunii creantei, se transmite si garantie accesorie. 
Avizul de cesiune a creantei este un aviz de garantie care se inscrie in arhiva in ipoteza in care creanta garantata cu garantia reala mobiliara inscrisa in arhiva este cesionata, iar ca efect accesoriu al cesiunii de creanta opereaza si cesiunea de garantie.
In momentul inscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobandi statut inactiv (va fi radiat), iar dobanditorul creantei (cesionarul) va dobandi statut activ de creditor.
Fiind vorba de un aviz care afecteaza statutul creditorului in caz de pluralitate de creditori trebuie subscris in mod individual de fiecare dintre acesti creditori, exceptand situatia in care toti creditorii printr-o manifestare comuna de vointa materializata intr-un singur formular solicita inscrierea unei cesiuni a intregii creante.
Pentru situatia in care mai multi creditori au transmis prin cesiune de creanta catimea lor din dreptul de creanta unui tert, in cazul in care solicitarea de inscriere este ceruta de catre tert (cesionarul) acesta va proceda la inactivarea separata a fiecarui creditor, prin avize de garantie distincte. 
Inactivarea „in bloc” a creditorilor la solicitarea tertului (cesionarul) este posibila doar in cazul transmisiuni intregii creante.
In cazul nerespectarii acestor cerinte operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii.
Exemplu: se inregistreaza in arhiva un aviz de garantie initial, avand trei creditori C1, C2 si C3, iar fiecare creditor detine 1/3 din creanta.
Ulterior, creditorii C1 si C2 instraineaza prin cesiune de creanta ori prin alta operatiune juridica partea lor din creanta unui tert (C4).
Toate aceste modificari se pot realiza prin inscrierea unui aviz fie la solicitarea creditorilor cu statut activ (C1 si C2), fiecare urmand a subscrie in mod separat cate un formular de aviz de garantie (aviz de cesiune a creantei ori aviz modificator), fie la solicitarea lui C4, caz in care  acesta va prezenta declaratia pe proprie raspundere privind temeiul juridic al dobandirii creantei. In ultimul caz inactivarea statutului creditorilor C1 si C2 se va face tot prin avize de garantie separate.     
Nota: Mentionam ca uneori, in cazul avizelor de garantie cu pluralitate de creditori, inscrierea unui aviz de cesiune a creantei ori a unui aviz modificator vizand inlocuirea creditorului presupune efectiv numai o operatiune de radiere a creditorului cedent ori inlocuit, nu si de adaugare a unui nou creditor, intrucat noul creditor figureaza deja inscris in aviz ca creditor cu statut activ.
Aceasta situatie poate interveni, spre exemplu, in cazul unui aviz de cesiune a creantei ori a unui aviz modificator vizand inlocuirea creditorului, cand unul din creditorii cu statut activ instraineaza partea sa din creanta unui alt creditor cu statut activ.
O situatie similara se poate ivi in cazul avizului cu pluralitate de debitori modificat printr-un aviz modificator prin care se mentioneaza numele/denumirea noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor.      
 
Avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial. Avizul de extindere a garantiei asupra altor bunuri.

Pe marginea acestor doua avize trebuie facuta precizarea ca notiunile de reducere si de extindere a garantiei presupun degrevarea ori adaugarea in garantie a unor bunuri de sine statatoare, cu individualitate proprie; nu este vorba de o modificare a unor date din cuprinsul descrierii bunului afectat garantiei, situatie in care se poate folosi avizul modificator privind  modificarea/completarea descrierii bunului in garantie.
De asemenea, nu se confunda cu situatia in care rezulta produse, reglementata de art. 34 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, cand gradul de prioritate stabilit prin inscrierea la arhiva (inscrierea initiala) se intinde asupra tuturor produselor, daca in termen de 15 zile de la obtinerea acestora creditorul isi manifesta interesul fata de ele prin modificarea formularului de aviz de garantie care sa le descrie.  
Avand in vedere existenta avizului modificator prin care se poate opera inlocuirea, totala ori partiala, a bunurilor afectate garantiei, avizul de reducere apare ca un aviz prin care se opereaza o simpla degrevare a unui/unor bunuri din cele afectate initial garantiei, iar cel de extindere ca un aviz prin care se opereaza strict o adaugare a unui/unor bunuri celor initiale.
 
Avizul de stingere a avizului de garantie initial.

Potrivit legii, se inscrie in arhiva in cazul executarii de catre debitor a obligatiei garantate  ori in cazul renuntarii creditorului la garantie.
Avizul de stingere poate fi inscris, in afara celor doua situatii precizate de lege, ori de cate ori intervine unul din modurile de stingere a obligatiilor, precum  compensatia, confuziunea (aceeasi persoana intruneste atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor) etc.
Reiteram precizarea facuta anterior, anume ca inscrierea in arhiva a unui aviz de stingere determina inactivarea statutului avizului de garantie.
 
Avizul de nulitate a avizului de garantie initial.

Se inscrie in arhiva in cazul cand printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila s-a constatat faptul ca, contractul de garantie (ori contractul principal) a fost incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale edictate pentru incheierea sa valabila si s-a dispus anularea acestuia.
Ca si avizul de stingere, inscrierea unui aviz de nulitate determina inactivarea statutului avizului de garantie.
 
Avizul de prelungire a avizului de garantie initial.

Teoretic, avizul de prelungire se poate inregistra oricand in intervalul de timp cuprins intre momentul inscrierii avizului de garantie in arhiva si data la care expira termenul de valabilitate de 5 ani al unei inregistrari.
Prelungirea va incepe sa produca efecte numai de la momentul expirarii duratei de valabilitate a inregistrarii la care s-a raportat prelungirea si va prelungi valabilitatea inscrierii pentru inca 5 ani.
Desi potrivit Regulamentului, noua durata de valabilitate a inscrierii poate fi de 5 ani ori mai mica, potrivit vointei creditorului, datorita unor considerente de natura tehnica noua aplicatie informatica permite doar prelungirea valabilitatii inscrierii cu o durata de inca 5 ani, ceea ce credem noi nu afecteaza in nici un fel drepturile creditorilor.
Regulamentul da unui singur creditor din creditorii cu statut activ, in cazul avizelor de garantie cu pluralitate de creditori, posibilitatea de a subscrie singur formularul de aviz de prelungire, de efectele prelungirii putand beneficia doar creditorul care a subscris singur prelungirea valabilitatii avizului de garantie. 
Dar aceasta nu inseamna ca statutul celorlalti creditori este inactiv; oricand in perioada de valabilitate a inscrierii ei vor putea formula la randul lor cererea de inregistrare a unui aviz de prelungire.
Precizam ca, ulterior momentului subscrierii unui aviz de prelungire de catre un singur creditor/de catre o parte din creditori, nu mai e posibila, pana la regularizarea avizului sau expirarea duratei initiale de valabilitate a inscrierii, operarea altor inscrieri care sa se raporteze la primul aviz de prelungire la cererea doar a creditorilor care au subscris avizul de prelungire.
Exceptia este data de posibilitatea de inregistrare a unui aviz de prelungire de catre creditorii care nu au facut-o pana in acel moment.
Durata de valabilitate precizata in avizele de prelungire subsecvente va fi aceeasi (5 ani) cu cea precizata in primul aviz de prelungire.
Avizul de prelungire priveste exclusiv statutul avizului de garantie, si nu elemente ale garantiei propriu-zise, afectate de un termen, pentru revizuirea carora se utilizeaza avizul modificator vizand modificarea/completarea descrierii bunului in garantie.


Despre Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare


Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
 
Potrivit art. 1 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 350/2004, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare reprezinta o baza de date unica la nivel national, care asigura inscrierea garantiilor reale mobiliare si a celorlalte acte juridice prevazute de art. 2 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, precum si accesul liber la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.
 
Orice creditor garantat care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei garantii reale asupra unui bun, potrivit dispozitiilor Titlului VI din Legea nr. 99/1999, trebuie sa completeze si sa depuna ori sa transmita, sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, un formular de aviz de garantie catre un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzator stabilit de acel operator.

Garantia reala reglementata de Titlul VI al Legii nr. 99/1999 constituie un drept real care are ca finalitate garantarea indeplinirii oricarei obligatii.

Garantia reala acorda creditorului garantat dreptul de a-si satisface creanta cu bunul afectat garantiei inaintea oricarui creditor negarantat si inaintea altor creditori ale caror garantii reale sau drepturi asupra bunului afectat garantiei au un grad de prioritate inferior, potrivit dispozitiilor legii.
 
In art.2 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 se prevede ca «De asemenea, sunt supuse prevederilor prezentului titlu, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, urmatoarele acte juridice:
a) toate cesiunile drepturilor de creanta;
b) vanzarile conditionate, precum si orice alte acte juridice, indiferent de forma sau de denumirea lor, destinate sa garanteze indeplinirea unei obligatii cu un bun, asa cum este definit la art.6 din prezentul titlu;
c) toate formele de inchiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an, avand ca obiect bunurile prevazute la art.6 din prezentul titlu (cu toate acestea, dispozitiile anterioare «nu se aplica inchirierii de bunuri de catre locatorul sau finantatorul care nu are ca obiect de activitate inchirierea de bunuri sau darea de bunuri in leasing, precum si inchirierii de bunuri mobile accesorii unui imobil, necesare pentru buna folosire a acestuia» - art. 4 alin. 2 din lege);
d) contractele de consignatie care au ca obiect bunuri prevazute la art.6 din prezentul titlu, daca valoarea bunului care urmeaza a fi vandut, stabilita in contractul de consignatie, este mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro;
e) warantele si recipisele de depozit.»

Potrivit art. 3 din lege «Dispozitiile prezentului titlu referitoare la ordinea de prioritate si la publicitatea garantiilor reale mobiliare sunt aplicabile si amanetului, astfel cum este reglementat in art. 1685-1696 din Codul civil»

Potrivit art. 8 din lege «Acest titlu nu se va aplica:
a) cesiunii drepturilor succesorale si cesiunii drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;
b) privilegiilor, dreptului de retentie, cu exceptia gradului lor de prioritate fata de o garantie reala, potrivit dispozitiilor prevazute la cap. III si IV.»
 
Referitor la publicitatea cesiunii de creanta¹, art. 99 din lege prevede ca „intre cesiunea notificata debitorului sau acceptata de catre acesta si cesiunea inscrisa la arhiva, potrivit prezentului titlu, va avea prioritate cesiunea inscrisa” si, totodata, ca „In cazul unor cesiuni succesive va avea rang de prioritate fata de terti cesionarul care si-a inscris primul cesiunea la arhiva, indiferent daca are sau nu cunostinta de existenta altor cesiuni”. Ca si in cazul unei garantii reale mobiliare prin inscrierea in arhiva a unui aviz de garantie se indeplinesc de catre cesionar formalitatile de opozabilitate a cesiunii fata de terti, adica fata de debitorul cedat, creditorii cedentului si cesionarii succesivi si ulteriori ai aceleiasi creante.

In ceea ce priveste vanzarea conditionata, precizam ca textul vizeaza acea varietate de vanzare ce are ca obiect un bun mobil ce cade sub incidenta Titlului VI al Legii nr. 99/1999 in care vanzatorul isi rezerva dreptul de proprietate cu privire la bunul ce face obiectul contractului pana la momentul platii pretului ori indeplinirii altor obligatii de catre cumparator – vanzarea cu rezerva proprietatii.
 
Nota
¹ Publicitatea unei cesiuni de creanta se poate face, in functie de situatie, astfel:
- prin avizul de garantie initial, in cazul unei creante negarantate cu o garantie reala mobiliara;
- prin avizul de garantie initial, in cazul in care garantarea de catre debitor a obligatiei asumate se face prin cesionarea catre creditor a unui drept al sau de creanta fata de un tert; consideram ca publicitatea acestei cesiuni de creanta - care nu reprezinta altceva decat o garantie reala mobiliara constituita in favoarea creditorului - se face implicit prin inscrierea avizului de garantie initial in arhiva. 
- prin avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva  - inregistrare ulterioara inscrierii unui aviz de garantie initial - cand creanta garantata cu garantia reala mobiliara inscrisa in arhiva este cesionata, iar ca efect accesoriu al cesiunii de creanta opereaza si cesiunea de garantie.
 
 Arhiva Electronica

Dovada calitatii de reprezentant


Dovada calitatii de reprezentant

In situatiile in care solicitarea de inscriere este adresata prin mandatar, Ordonanta Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, ca si Regulamentul arhivei prevad necesitatea prezentarii unei procuri, autentificate de un notar public.
 
In ceea ce priveste persoanele juridice, intrucat capacitatea juridica a acestora este pusa in valoare prin actele incheiate pe seama sa de persoanele fizice ce au calitatea de organe de conducere, daca solicitarea de inscriere este adresata de o astfel de persoana va fi necesara doar dovedirea acelei calitati - spre exemplu, administratorul unei societati comerciale, abilitat prin actele constitutive ale societatii sa reprezinte entitatea juridica in raporturile cu tertii.
 
Pentru considerente practice, daca solicitantul inregistrarii in arhiva este o institutie publica (spre exemplu, o autoritate a administratiei publice centrale ori locale) nu va fi necesara prezentarea procurii autentice, daca persoanei care solicita inregistrarea, salariat, i s-a delegat ca sarcina de serviciu, de catre conducerea institutiei, atributia de a subscrie formularele de avize de garantie, sub conditia prezentarii delegatiei.
In cazul in care solicitarea de inregistrare in arhiva este adresata de catre avocatul partii – avem in vedere exclusiv persoanele care exercita profesia de avocat in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare - acesta se va legitima in fata operatorilor sau agentilor acestora prin legitimatie si actul de identitate, prezentand imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica (pentru verificarea puterii sale de reprezentare).
In ceea ce priveste intinderea acestei procuri - o procura generala sau o procura speciala, limitata la unul sau mai multe avize de garantie, precis determinate - trebuie distins intre comercianti si necomercianti - un mandat civil sau unul comercial:
- in cazul in care cel care da imputernicirea are calitatea de comerciant, respectiv societate comerciala indiferent de forma de organizare, regie autonoma,  organizatie cooperatista etc. printr-o procura generala i se poate acorda reprezentantului puterea de a solicita inscrierea in arhiva a tuturor avizelor de garantie care privesc activitatea acelui comerciant.
- daca cel care a dat imputernicirea este o persoana care nu are calitatea de comerciant, fiind deci vorba de un mandat civil si nu de un mandat comercial trebuie distins in functie de calitatea de creditor sau de debitor a acelei persoane, de tipul inregistrarii solicitate, precum si de importanta acesteia pentru patrimoniul partii:
 
a) astfel, daca reprezentatul are calitatea de creditor, printr-o procura generala mandatarul poate subscrie un formular de aviz de garantie initial, de inscriere a intentiei de constituire a garantiei, de extindere a acesteia sau modificator (cu exceptia formularului de aviz modificator vizand radierea ori inlocuirea creditorului, a avizului modificator vizand radierea unui debitor ori adaugarea unui creditor garantat celor deja existenti si a avizului modificator vizand inlocuirea totala sau partiala a bunurilor afectate garantiei).
In aceste situatii, prin inscrierea in arhiva se conserva anumite drepturi ale creditorului - in speta, prerogativa prioritatii data de inscrierea in arhiva - fiind suficienta o procura generala.
Pentru celelalte avize, si anume:
- avizul de reducere a garantiei;
- avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva;
- avizul de nulitate sau de stingere a garantiei;
- avizul modificator vizand radierea ori inlocuirea creditorului, radierea unui debitor ori adaugarea unui creditor garantat celor deja existenti si a avizului modificator vizand inlocuirea totala sau partiala a bunurilor afectate garantiei
este necesara o procura speciala, care va trebui sa nominalizeze expres avizul sau avizele de garantie care se vor inscrie la solicitarea reprezentantului, prin mentionarea denumirii/numelui debitorului, a bunului in garantie etc.

 
b) daca reprezentantul are calitatea de debitor, care potrivit ordonantei poate solicita inscrierea in arhiva numai a avizului de garantie initial (dar si a intentiei de constituire a garantiei) ori a avizului de extindere a garantiei asupra altor bunuri ale sale, reprezentantul sau va prezenta o procura speciala.
 
Potrivit legii, solicitarea de inregistrare in arhiva a unui formular de aviz de garantie transmis sub forma unui inscris in format electronic, solicitare adresata pe seama unei persoane juridice de catre o persoana fizica, alta decat cea care, in calitate de organ de conducere, poate reprezenta entitatea in relatiile cu tertii, va fi obligatoriu precedata de o notificare din partea reprezentantului legal al persoanei juridice catre operatorul/agentul care va efectua inscrierea, transmisa sub forma unui inscris semnat cu semnatura electronica proprie a acestuia; in cuprinsul notificarii reprezentantul legal al persoanei juridice va declara pe proprie raspundere cu privire la existenta procurii autentice prin care persoana fizica respectiva a fost mandatata sa adreseze solicitari de inregistrare in arhiva pe seama persoanei juridice si va preciza limitele imputernicirii.
 
In ceea ce priveste procurile date in strainatate in vederea subscrierii formularelor de avize de garantie la arhiva, precizam urmatoarele:
- pentru procurile autentificate intr-un stat semnatar al Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 se utilizeaza procedura apostilei – Romania a aderat la Conventie prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000. Apostila reprezinta o stampila speciala ce trebuie aplicata de organul competent din tara de origine, dand dreptul ca actul in cauza sa fie folosit intr-un alt stat semnatar al Conventiei fara procedura supralegalizarii. Procura respectiva va fi ulterior tradusa in limba romana de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, iar semnatura traducatorului va fi legalizata de un notar public. Potrivit Conventiei, prin aplicarea apostilei se atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe inscris.
- pentru procurile autentificate intr-un stat care nu a aderat la Conventie, se va folosi procedura supralegalizarii semnaturilor si sigiliile autoritatilor straine care au autentificat respectiva procura de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din acel stat sau de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei. Procura va fi ulterior tradusa in limba romana de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, iar semnatura traducatorului va fi legalizata de un notar public.
 
Observatii referitoare la dovada calitatii de reprezentant legal (organ de conducere) al unei persoane juridice.
In cazul persoanelor juridice, dat fiind ca, capacitatea juridica a acestora este pusa in valoare prin actele incheiate pe seama lor de persoanele fizice ce au calitatea de organe de conducere, in cazul solicitarilor de inscriere formulate de aceste persoane este necesara doar dovedirea acelei calitati. 
 
Pentru societatile comerciale (societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societati in comandita simpla, societati in nume colectiv, societati cu raspundere limitata) dovada calitatii de organ de conducere (adica de administrator) se face prin prezentarea unui certificat actual emis de Oficiul Registrului Comertului.
S-a recomandat operatorilor de arhiva luarea in considerare numai a certificatelor de data recenta, spre exemplu, sub conditia sa nu fi trecut mai multe zile intre momentul eliberarii certificatului si momentul la care s-a formulat cererea de inscriere in arhiva, decat cele necesare pentru efectuarea de mentiuni, eventual pe o procedura de urgenta, in Registrul Comertului.
 
Ce trebuie sa mentioneze certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comertului ?
- datele de identificare a persoanei juridice;
- calitatea de organ de conducere a persoanei fizice solicitante (administrator);
- durata mandatului (conditia este aceea de a nu fi expirat durata mandatului in momentul la care s-a formulat cererea de inscriere in arhiva);  
- puterea de a reprezenta societatea comerciala in raporturile cu tertii;
- faptul ca nu exista clauze in actul constitutiv care ii limiteaza puterile, ori daca exista astfel de clauze in ce constau ele (care sunt acele limitari).
In cazul grupurilor de interes economic, cu caracter comercial sau necomercial, regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale (societati comerciale pe actiuni), societatilor cooperative (organizatiilor cooperatiste), cooperativelor de credit, intrucat toate aceste persoane juridice sunt supuse obligatiei de inmatriculare in Registrul Comertului se va face dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice tot prin prezentarea unui certificat emis de Oficiul Registrului Comertului.
Raman valabile toate precizarile facute anterior pentru situatia societatilor comerciale.
In cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ (cum sunt asociatiile, fundatiile si federatiile) se vor prezenta dovezi corespunzatoare obtinute din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, tinut de Ministerul Justitiei ori din registrele tinute, pe plan local, la fiecare judecatorie (registrul asociatiilor si fundatiilor) ori la tribunale (pentru federatii) – a se vedea Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si Ordinul ministrului justitiei nr. 954/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.
Precizam ca „Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in Romania (…) pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti”.
In cazul societatilor agricole constituite conform prevederilor Titlului II al Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura se vor prezenta dovezi corespunzatoare obtinute de la judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul societatea agricola.
In cazul societatilor civile profesionale cu raspundere limitata, constituite ca forma de exercitare a profesiei de avocat se vor prezenta dovezi corespunzatoare obtinute de la baroul in a carui raza teritoriala se afla sediul ei principal – conform art.5¹ din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata si completata prin Legea nr. 255/2004.
In cazul reprezentantelor in Romania a societatilor comerciale straine se vor prezenta dovezi obtinute de la Ministerului Economiei si Comertului – conform Decretului – Lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Ministerului Economiei si Comertului are competenta de a elibera autorizatii pentru functionarea acestor reprezentante, fiind in posesia datelor referitoare la reprezentantii desemnati sa angajeze valabil societatea comerciala straina.
 
Precizare - dovezile mentionate anterior, altele decat certificatele eliberate de Oficiile Registrului Comertului vor trebui sa cuprinda, prin asemanare, datele pe care le cuprind ca si certificatele respective:
- datele de identificare a persoanei juridice;
- functia detinuta;
- durata mandatului (conditia este aceea de a nu fi expirat durata mandatului in momentul la care s-a formulat cererea de inscriere in arhiva);  
- puterea de a reprezenta persoana juridica in raporturile cu tertii;
- faptul ca nu exista clauze in actul constitutiv care ii limiteaza puterile, ori daca exista astfel de clauze in ce constau ele (care sunt acele limitari).
 
Procurile sau delegatiile, ori celelalte inscrisuri, prin care se face dovada calitatii de reprezentant legal ori conventional trebuie sa mentioneze in cuprinsul lor datele de identificare a persoanei care poate reprezenta creditorul/debitorul, iar intre acestea si actul de identitate prezentat de solicitantul inscrierii trebuie sa existe deplina concordanta.
In cazul mandatului dat de catre o persoana juridica, din cuprinsul procurii trebuie sa rezulte calitatea de organ de conducere a persoanei fizice care, pe seama persoanei juridice, acorda puterea de reprezentare mandatarului.     
In cazul procurilor speciale, date pentru unul sau mai multe avize de garantie precis determinate, avizul/avizele de garantie respective trebuie individualizate clar (spre exemplu, in cazul unei inscrieri subsecvente unui aviz de garantie initial se va mentiona numarul de identificare a avizului de garantie initial la care se va raporta inregistrarea subsecventa).
 
NOTE
¹ Conform art. 12 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 modificat prin Legea nr. 1/2005 „Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale, un registru pentru inregistrarea societatilor cooperative si un altul pentru inregistrarea celorlalti comercianti persoane juridice”.
² Potrivit art. 17 alin. (2) si (3) din Regulament, „solicitarile de inscriere in arhiva a avizului de reducere a garantiei, a celui de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva, de nulitate sau de stingere a garantiei, a avizului modificator vizand radierea ori inlocuirea unui creditor, a avizului modificator vizand radierea unui debitor ori adaugarea unui creditor garantat celor deja existenti sunt asimilate, fata de creditorii cu statut activ care le formuleaza, unor acte de dispozitie; pentru debitori sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica, care poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de garantie initial si a avizului de extindere a garantiei asupra altor bunuri. Solicitarile de inscriere in arhiva a avizului a avizului de garantie initial si a avizului de extindere a garantiei asupra altor bunuri sunt asimilate, fata de debitorii care le formuleaza, unor acte de dispozitie”.

Formularul de aviz de garantie


Formularul de aviz de garantie
Formularul de aviz de garantie ce trebuie completat de solicitantul inregistrarii este un inscris intocmit pe suport de hartie sau prin mijloace electronice.
Formularele de avize de garantie in baza carora se efectueaza inregistrarile in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sunt cuprinse in anexele 1-9 la Ordinul ministrului justitiei nr. 1290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare.
Pentru fiecare aviz de garantie este stabilit un formular distinct, exceptie facand avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei garantii reale mobiliare pentru a carei inregistrare  se foloseste formularul de aviz de garantie initial.
Formularele se regasesc in sectiunea Utile, Formulare.
 
Cum se completeaza formularul de aviz de garantie ?
Formularul de aviz de garantie ce trebuie completat de solicitantul inregistrarii este un inscris intocmit pe suport de hartie sau prin mijloace electronice.
Formularele de avize de garantie in baza carora se efectueaza inregistrarile in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sunt cuprinse in anexele 1-9 la Ordinul ministrului justitiei nr.1290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare.
Pentru fiecare aviz de garantie este stabilit un formular distinct, exceptie facand avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei garantii reale mobiliare pentru a carei inregistrare se foloseste formularul de aviz de garantie initial.

Formularul pe suport de hartie trebuie completat de solicitant in dublu exemplar¹ si semnat de catre acesta.
Persoana ale carei date de identificare sunt mentionate in partea introductiva a formularului trebuie sa fie aceeasi cu cea care completeaza si subscrie formularul si adreseaza solicitarea de inregistrare in arhiva.

Operatorul nu va verifica daca formularul a fost intr-adevar subscris de catre persoana fizica respectiva, pentru ca legea nu impune ca aceasta operatiune sa se realizeze sub controlul operatorului/agentului, dar va verifica daca datele de identificare mentionate in partea introductiva a formularului sunt similare cu cele inscrise in actul de identitate al persoanei fizice solicitante.
Datele cuprinse in formularul prezentat pe suport de hartie pot fi completate si prin utilizarea unor aplicatii informatice adecvate, dar semnatura trebuie sa fie autografa.
Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de garantie (modificari, adaugiri etc.), iar rubricile necompletate se vor bara cu linii.
Operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii in arhiva in situatia in care solicitantul inscrierii furnizeaza date incomplete (spre exemplu, identifica incomplet una din partile avizului de garantie, ori nu descrie corect bunul afectat garantiei prin omiterea unor elemente obligatorii cum ar fi seria motorului, numarul sasiului etc. in cazul autovehiculelor).
In cazul in care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca numar pentru inscrierea tuturor informatiilor, rubricile existente in cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate.
Operatorii de arhiva au obligatia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.
Formularul de aviz de garantie poate aparea si sub forma unui inscris intocmit prin mijloace electronice caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat semnatura electronica extinsa a solicitantului respectiv, bazata pe un certificat calificat valabil.
Potrivit legii, transferul electronic al documentelor - TED (inclusiv al formularelor de avize de garantie) intre solicitanti si operatori/agenti autorizati se va putea realiza sub forma:
a) fisierelor atasate unui e-mail, care au incorporata, atasata ori asociata o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat valabil;

b) mesajelor de e-mail care au incorporata, atasata sau asociata o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat valabil. Mesajul de e-mail va include un singur formular de aviz de garantie;
c) fisierelor transmise prin alte tehnici decat prin e-mail, care au incorporata, atasata ori asociata o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat valabil.

In vederea utilizarii TED formularele de avize de garantie sau alte documente transmise operatorilor/agentilor vor avea un format electronic acceptat de arhiva.
Lista referitoare la tipul documentelor transmise si formatele electronice ale formularelor de avize de garantie sunt publicate pe site-ul arhivei – „Documente TED – specificatii tehnice” de la rubrica „Informatii utile”.
 
In ceea ce priveste remiterea formularului de aviz de garantie in vederea inscrierii in arhiva legea reglementeaza doua modalitati de remitere/receptionare a formularelor de avize de garantie in vederea inscrierii in arhiva.
Astfel, formularul de aviz de garantie poate fi prezentat de solicitant in vederea inscrierii operatorului sau agentului pe suport de hartie la sediul biroului de inscriere in arhiva, de catre creditor sau debitor, potrivit legii, sau de catre reprezentantul lor imputernicit prin procura autentica.
De asemenea, formularul poate fi transmis sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa a solicitantului, bazata pe un certificat calificat valabil.
La receptionarea unui formular electronic, operatorul/agentul este obligat sa  verifice valabilitatea semnaturii digitale, calitatea persoanei care il semneaza si daca continutul documentului este corespunzator.
Cele doua modalitati de adresare a unei solicitari de inscriere in arhiva sunt stabilite limitativ, permitand identificarea fara dubiu a solicitantului, iar de aici, prin verificarea datelor inscrise in formular, a procurii si a actului de identitate, stabilirea calitatii de persoana interesata.
Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de garantie in arhiva este o obligatie, iar operatorii de arhiva nu au dreptul si nici nu pot fi tinuti sa ia masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in arhiva, intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.
 
NOTA
¹ Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inscrierii in arhiva, pe suport de hartie, vizat de operator sau agent, ori dupa caz in forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa a operatorului sau agentului, cu mentionarea numarului si datei inregistrarii formularului, precum si a numarului de identificare a inscrierii. 

Persoanele care pot adresa o cerere de inscriere in Arhiva Electronica AEGRM


Persoanele care pot adresa o cerere de inscriere in AEGRM
Cine poate adresa o cerere de inscriere in Arhiva Electronica ?
 
A. Potrivit art. 36 alin. 1 din Regulament, inscrierea unui aviz de garantie in arhiva poate fi solicitata numai de catre persoane care au un interes in legatura cu inscrierea respectiva  - persoanele interesate.
 
Aceste persoane sunt, in functie de tipul avizului de garantie:
- creditorul persoana fizica, creditorul persoana juridica ori reprezentantul lor, fie imputernicit prin procura autentica, fie reprezentantul legal (persoana fizica abilitata prin actul constitutiv sa reprezinte entitatea juridica in raporturile cu tertii), pentru orice aviz de garantie.
In cazul in care, urmare a dizolvarii creditorului persoana juridica s-a deschis procedura lichidarii entitatii juridice, subscrierea avizelor de garantie la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare poate fi facuta de catre lichidatorul desemnat in cauza, sub conditia dovedirii acestei calitati, printr-un certificat emis de oficiul registrului comertului. Precizam ca, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata.
- debitorul persoana fizica, debitorul persoana juridica (care poate formula cererea de inscriere prin organele sale de conducere, spre exemplu, prin administrator) ori reprezentantul lor, fie imputernicit prin procura autentica, fie reprezentantul legal (persoana fizica abilitata prin actul constitutiv sa reprezinte entitatea juridica in raporturile cu tertii), pentru avizul de garantie initial si avizul de extindere a garantiei, dar si pentru avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei garantii (chiar daca acesta din urma nu este nominalizat expres de Regulament printre avizele de garantie ce se pot inscrie in arhiva la solicitarea debitorului).
- cesionarul creantei, noul creditor (persoana fizica ori persoana juridica, in acest caz prin organele de conducere) ori reprezentantul lor, imputernicit prin procura autentica (reprezentant conventional), in cazul unui aviz de cesiune a creantei ori a unui aviz modificator vizand inlocuirea unui creditor/tuturor creditorilor.
In situatia in care avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva (daca este vorba de o transmisiune a creantei realizata printr-o cesiune de creanta) ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de garantie initial cu un alt creditor (altfel decat prin cesiune de creanta) este introdus in arhiva la solicitarea cesionarului, a noului creditor ori a reprezentantului acestora solicitantul va anexa formularului o declaratie pe proprie raspundere.
Declaratia trebuie data in fata unui notar public fie de noul creditor persoana fizica, fie, in cazul persoanelor juridice, de persoana ce o poate reprezenta in mod legal.
In cuprinsul declaratiei, noul creditor trebuie sa precizeze in mod clar:
- modalitatea de transmitere a creantei (spre exemplu, prin cesiune de creanta, subrogatie in drepturile creditorului, novatie, mostenire etc.);
- faptul ca transmiterea creantei s-a produs anterior momentului emiterii declaratiei, nefiind supusa implinirii vreunui termen sau indeplinirii vreunei conditii ulterioare;
- faptul ca emitentul declaratiei este singurul titular al dreptului asupra creantei
(ori al dreptului cu privire la catimea din creanta, daca s-a transmis doar o catime) transmise.
Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa apartina fie noului creditor persoana fizica, fie, in cazul persoanelor juridice, persoanelor ce pot reprezenta in mod legal entitatea (reprezentantilor legali).
Textul precizeaza clar ca declaratia trebuie sa emane de la noul creditor, si nu de la persoana care completeaza si semneaza formularul si adreseaza solicitarea de inregistrare in arhiva (cu exceptia cazurilor in care persoanele fizice solicitante intrunesc si calitatile precizate anterior, de creditor sau de reprezentant legal al persoanei juridice).
Daca declaratia este data de reprezentantul legal al unei persoane juridice, din cuprinsul ei trebuie sa rezulte calitatea de organ de conducere a persoanei fizice declarante.  
Regulamentul instituie in sarcina operatorilor obligatia de a comunica lunar Autoritatii de Supraveghere situatia inscrierilor operate in arhiva, de tipul si in conditiile prevazute anterior.
Facem precizarea ca, in cuprinsul formularului de aviz modificator si  formularului de aviz de cesiune a creantei, datele din declaratie se vor inscrie la rubrica „Alte mentiuni prevazute in mod obligatoriu de lege”.
- potrivit art. 17 alin. 7 din Regulament, calitatea de persoana interesata o poate avea si persoana fizica ori juridica care a obtinut o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care este autorizata sa subscrie in contul creditorului un aviz de garantie. Aceste inscrieri se opereaza in arhiva numai de catre Ministerul Justitiei, fiind scutite de la plata vreunui tarif.  
 
B. Calitatea de persoana interesata in cazul avizelor de garantie cu pluralitate de creditori/debitori.
Cererea de inscriere in arhiva a unui aviz de garantie initial cu pluralitate de creditori/debitori poate fi formulata de oricare dintre creditori sau debitori.
In situatia inscrierii in arhiva a unui aviz de garantie subsecvent avizului de garantie initial in care figureaza ca parti mai multi creditori, precizam ca regula este ca cererea de inscriere trebuie formulata de toti creditorii cu statut activ.
Prin exceptie, in cazul unui aviz ce vizeaza:
- schimbarea numelui/denumirii unuia dintre creditorii cu statut activ si/sau adresa/sediul acestuia;
- radierea unuia dintre creditorii cu statut activ;
- rectificarea erorilor materiale survenite vizand datele de identificare a unuia dintre creditori, solicitarea de inscriere a acestui aviz trebuie formulata de creditorul nemijlocit interesat.
De asemenea, solicitarea de inscriere in arhiva a avizului modificator prin care se inlocuieste un creditor cu statut activ ce figureaza in avizul de garantie cu un alt creditor, ca si solicitarea de inscriere in arhiva a unui aviz de cesiune a creantei privind instrainarea de catre un creditor a catimii sale din dreptul de creanta trebuie formulata de creditorul ce urmeaza a fi inlocuit.
Tot o exceptie, regula de mai sus reglementeaza si art. 43 din Regulamentul de organizare si functionare a arhivei, potrivit cu care avizul de prelungire poate fi inscris la solicitarea chiar si a unui singur creditor din cei inscrisi in arhiva.
In ceea ce priveste avizul de extindere a garantiei, aviz subsecvent avizului de garantie initial ce se poate inscrie la solicitarea si a debitorilor, legea stabileste ca cererea de inscriere trebuie formulata de catre toti debitorii.         
 
C. Cine are calitatea de creditor/debitor ?
Potrivit Titlului VI al Legii nr. 99/1999 are calitatea de creditor: 
- persoana in favoarea careia s-a constituit garantia reala mobiliara;
- locatorul dintr-un contract de inchiriere comercial incheiat pe o perioada mai mare de un an si care priveste un bun care cade sub incidenta Titlului VI al Legii nr. 99/1999;
- locatorul ori finantatorul unui contract de leasing incheiat pentru o perioada mai mare de un an si care priveste un bun care cade sub incidenta Titlului VI al Legii nr. 99/1999; 
- cesionarul unui drept de creanta – exceptand cesiunea drepturilor succesorale ori a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;
- consignantul, pentru contractele de consignatie care au ca obiect bunuri care cad sub incidenta Titlului VI al Legii nr. 99/1999, daca valoarea bunului care urmeaza a fi vandut, stabilita in contractul de consignatie, este mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro;
- vanzatorul, in cazul unei vanzari conditionate ori cel in favoarea caruia a fost constituita o garantie printr-un act juridic mentionat la art. 2 lit. b) din Titlului VI al Legii nr. 99/1999;
- deponentul, in cazul unui contract de depozit care are ca obiect un bun care cade sub incidenta Titlului VI al Legii nr. 99/1999.
Potrivit Titlului VI al Legii nr. 99/1999 are calitatea de debitor:
- persoana obligata sa aduca la indeplinire obligatia garantata si care a constituit in acest sens o garantie reala mobiliara in favoarea creditorului;
- locatarul unui contract de inchiriere;
- utilizatorul unui contract de leasing, incheiat pentru o perioada mai mare de un an;
- cedentul unui drept de creanta;
- consignatarul unor bunuri;
- depozitarul;
- debitorul din cadrul actelor juridice prevazute la art. 2 lit.b) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999;
- proprietarul bunului cu care s-a garantat indeplinirea unei obligatii, atunci cand proprietarul nu este tinut sa aduca la indeplinire obligatia garantata (cautiune reala).

Intrucat Arhiva reprezinta un sistem de evidenta a garantiilor reale mobiliare, la rubrica privind debitorul va figura doar persoana care, desi nu este tinuta sa aduca la indeplinire obligatia asumata de debitorul propriu-zis, garanteaza cu bunurile sale indeplinirea acesteia; dimpotriva, cel tinut personal de indeplinirea obligatiei fata de creditor nu va figura in calitate de debitor in arhiva daca nu a constituit o garantie in favoarea creditorului, avand ca obiect un bun mobil al sau.


Rolul si functiile Arhivei Electronice AEGRM


Rolul si functiile AEGRM
Rolul Arhivei.
 
1. Publicitatea garantiei si, de aici, stabilirea prioritatii fata de creditorii ulteriori se realizeaza prin inregistrarea garantiei in Arhiva Electronica.

Potrivit art. 28 din Titlul VI – „Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice „Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor care cad sub incidenta prezentului titlu au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una din metodele prevazute la acest articol”. 

In continuare, art. 29 din lege prevede ca „Garantiile reale si sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad sub incidenta prezentului titlu, indeplinesc conditia de publicitate din momentul inscrierii (…) la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare” si, totodata, instituind o prezumtie care nu poate fi combatuta prin proba contrarie, precizeaza ca „prin inscrierea garantiei reale creditorii pentru care se inscrie ulterior o garantie reala asupra aceluiasi bun sunt prezumati ca au cunostinta despre existenta garantiei reale, proba contrarie nefiind admisibila”.  

2. Alaturi de functia de asigurare a prioritatii cealalta functie importanta a Arhivei este aceea de a avertiza potentialii creditori asupra contractelor de garantie incheiate anterior.
Pentru intelegerea acestei functii trebuie facute o serie de precizari.
Activitatea de inscriere in Arhiva a avizelor de garantie, desfasurata de persoanele autorizate sa efectueze aceste inregistrari in calitate de operatori de arhiva, nu presupune exercitarea unui control de legalitate ori de alta natura cu privire la datele inscrise de solicitant in formular.
Pe scurt, inregistrarea unei garantii reale mobiliare in Arhiva Electronica presupune urmatoarea procedura:
Creditorul sau reprezentantul acestuia completeaza un formular tip de aviz de garantie cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de garantie reala mobiliara.

Operatorul de arhiva procedeaza la inscrierea fidela in Arhiva a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate asupra acestora¹; prin control de legalitate se intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise in formularul de aviz de garantie completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a valabilitatii actului juridic respectiv.
Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de garantie in Arhiva este o obligatie, iar „personalul arhivei (operatorii de arhiva) nu are dreptul si nici nu poate fi tinut sa ia masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in arhiva”, intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.
Pe de alta parte, potrivit art. 29 alin. 1 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 „inscrierea la arhiva nu confera validitate unei garantii reale lovita de nulitate”, astfel incat, daca in realitate nu exista un contract de garantie ori continutul avizelor de garantie nu are acoperire in clauzele contractului de garantie, inscrierea respectiva nu va produce nici un efect.
Ceea ce verifica operatorii de arhiva este completarea corespunzatoare de catre solicitant a formularului de aviz de garantie si calitatea de persoana interesata a solicitantului, potrivit legii (de creditor, debitor sau reprezentant legal/conventional al acestora).
Dupa cum se preciza intr-un material intocmit de Iris Center (Center for Institutional Reform and the Informal Sector):
„Operatorii nu vad contractul si nu stiu daca acesta exista in realitate. Aceste verificari ar cauza intarzieri si complicatii inutile. Chiar daca operatorul ar vedea un contract scris de mana - legea permite incheierea contractului de garantie reala mobiliara sub forma de inscris sub semnatura privata - tot nu ar exista certitudinea ca este vorba de un contract veritabil si nu de un fals. Fie ar fi nevoie de verificari amanuntite care sa necesite prezenta ambelor parti (…), fie de un inscris autentic. In plus, operatorii ar fi responsabili pentru toate aceste verificari si toata procedura ar fi mult mai oneroasa. Acest lucru nu este necesar. Pe de o parte, arhiva are doar o functie de avertizare, astfel incat, daca o inregistrare apare cu privire la o persoana, potentialul creditor va cere informatii suplimentare de la debitor sau se va informa din alte surse. Pe de alta parte, o persoana rau-voitoare nu va putea sa faca o inregistrare falsa decat daca se va desemna pe sine ca si creditor, si astfel, dovada faptei sale se va afla intr-o baza de date publica.”
 
3. Strans legat de cele doua functii ale arhivei trebuie mentionat caracterul public al datelor inscrise in Arhiva Electronica.
Informatiile inscrise in arhiva sunt publice, orice persoana putand cauta informatii despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fara plata vreunui tarif ori obtinerea unei autorizari prealabile de acces.
Potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Arhivei, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, „Autoritatea de Supraveghere, in temeiul competentelor sale de supraveghere si de reglementare, va asigura (…) accesul direct si gratuit al publicului la citirea si copierea informatiilor inscrise in arhiva, fara a stabili alte reguli cu privire la accesul si la obtinerea informatiilor din arhiva”.
Arhiva pune la dispozitie un program de cautare prin care se pot obtine date exacte cu privire la garantiile reale mobiliare inscrise in arhiva.
In regula generala, cautarea se realizeaza fie in functie de atributele de identificare a unei persoane (potentialul debitor), fie in functie de descrierea bunului ce urmeaza a fi afectat garantiei (cautare recomandata mai cu seama cu privire la autovehicule, descrise prin seria motorului si numarul de sasiu).
In cazul unei cautari avand drept criteriu atributele de identificare a debitorului rezultatele vor include toate garantiile reale constituite de acesta in favoarea creditorilor.
Daca nu s-a gasit nici o inregistrare, potentialul creditor poate sa isi inregistreze garantia, avand prioritate fata de creditorii care, ulterior, isi vor inregistra garantii cu privire la bunul respectiv.
Daca cautarea a evidentiat faptul ca exista garantii inregistrate anterior, creditorul va putea cere informatii de la debitor cu privire la obligatia garantata prin garantia inscrisa in arhiva, putand, in functie de caz, sa ceara constituirea garantiei pe un alt bun ori sa accepte drept garantie chiar acel bun (daca valoarea obligatiei garantate, asumate anterior de catre debitor este inferioara valorii bunului).
„In cadrul regimului garantiilor reale mobiliare instituit de Legea nr. 99/1999, inregistrarea presupune doar anuntarea existentei unui contract de garantie reala mobiliara. Detaliile contractului, ca de exemplu termenele, valoarea obligatiei garantate etc. trebuie obtinute de la creditorul inregistrat in avizul initial” ori de la debitor².
 
In acord cu cele prezentate, pot fi intalnite deci situatii in care obligatia garantata prin garantia inscrisa in arhiva sa fi fost deja executata de catre debitor, iar creditorul a neglijat sa ceara inscrierea la arhiva a unui aviz de stingere, dupa cum este posibil ca inregistrarea din arhiva sa se refere la o creanta negarantata ori la un act juridic pentru care inscrierea in arhiva nu reprezinta, conform legii, o metoda valida de publicitate.
 
 
Note
¹ Operatorii/agentii nu pot refuza inscrierea in arhiva a unui aviz de garantie pe motiv ca inregistrarea in arhiva a actului juridic care face obiectul avizului nu constituie o metoda valida de publicitate.
² Vezi precizarile facute anterior cu privire la functia de avertizare a Arhivei.


Tipuri de avize de garantie


Tipuri de avize de garantie

Potrivit art. 5 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Arhivei Electronice: „Prin aviz de garantie se intelege, dupa caz:

a) avizul de constituire a garantiei si de inscriere a celorlalte acte juridice supuse prevederilor Titlului VI al Legii nr. 99/1999 in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea,  denumit in continuare aviz de garantie initial;
b)
avizul modificator al avizului de garantie initial, vizand descrierea bunului in garantie, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite, precum si orice alta modificare reglementata de lege;
c) avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile specificate in avizul de garantie;
d) avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;
e) avizul de extindere a garantiei asupra altor bunuri;
f) avizul de prelungire a avizului de garantie initial;
g) avizul de stingere a avizului de garantie initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga garantie;
h) avizul de nulitate datorita anularii sau constatarii nulitatii contractului de garantie prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
i) avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie. Avizul de inscriere a intentiei devine aviz de garantie initial prin utilizarea unui meniu de transformare.”
Enumerarea de mai sus este limitativa.

Avizele de garantie enumerate la lit. b)-h) sunt avize care se pot inscrie in arhiva numai ulterior momentului inscrierii unui aviz de garantie initial; ele reprezinta inscrieri prin care sunt modificate/completate datele inscrise initial ori inactivat statutul avizului prin care s-a realizat publicitatea garantiei.
Precizam ca, potrivit art. 30 alin. (3) din Regulamentul Arhivei, inregistrarile succesive, referitoare la avizul de garantie initial se raporteaza la inregistrarea subsecventa anterioara, ce cuprinde informatia actualizata privind garantia reala mobiliara.

Spre exemplu, un al doilea aviz care revizuieste, completeaza, modifica datele privind bunul in garantie ori cele ce identifica partile se raporteaza la primul aviz prin care a fost actualizata, modificata, completata informatia primara, iar nu la avizul de garantie initial.
Inscrierea in arhiva a unui aviz de stingere ori de nulitate determina inactivarea statutului avizului de garantie.
Aceasta inseamna ca, dupa inscrierea in arhiva a unui aviz de felul celor mentionate anterior, nu mai este posibila  efectuarea unei alte inscrieri care sa se raporteze la avizul de stingere ori de nulitate.Ultimele noutati:

 • Autorizare OPERATOR UNBR 200923.12.2009
 • Prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3593/C din 23.12.2009 a fost reînnoită autorizaţia de operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare a ...
 • Continuare articol ...
 • ANUNT - Incepand cu data de 16.09.2008 au intrat in vigoare noile formulare.16.09.2008
 • Incepand cu data de 16.09.2008 au intrat in vigoare noile formulare de avize de garantie; noile formularele au intrat in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr 654/16.09.2008, Partea I, a Ordinului ministrului justitiei
 • Continuare articol ...

Newsletter:

 • Fii la curent cu ultimele noutati AEGRM